Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 80 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Segre's upper bound for the regularity index of 2n+1 double points in P^n

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Tran Nam Sinh

Influence of phonon confinement on the optically detected electrophonon resonance linewidth in parabolic quantum wells

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Nguyen Dinh Hien

NEW RECORDS AND AN UPDATED CHECKLIST OF AMPHIBIANS (AMPHIBIA) FROM PHU YEN PROVINCE, VIETNAM

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Do Trong Dang

Ground state of nuclei in the Barium region within the Highly Truncated Diagonalization Approach

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Tran Viet Nhan Hao, Nguyen Hoang Tung, Nizigama Aloys, Nguyen Nhu Le

INVESTIGATING THE MULTIPLE RECOLLISION OF THE NONSEQUENTIAL DOUBLE IONIZATION PROCESS

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Pham Nguyen Thanh Vinh

AN EXPERIMENT BASED ON FUZZY LOGIC CONTROL FOR AN ACTIVE MAGNETIC BEARING SYSTEM

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Nguyen Van Sum

THE ESTIMATION METHOD OF S-ACID LACTIC IN THE FERMENTATION PRODUCTS OF ALOE VERA GEL BY HIGH- PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Nguyen Kim Dong, Duong Thi Bich, Nguyen Chi Toan

Journal Issue published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

DEVELOPMENT QUALITY INDEX METHOD (QIM) TO ASSESS THE FRESHNESS AND SHELF LIFE OF BLACK TIGER SHRIMP(PENAEUS MONODON) STORED AT 00C

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Le Nhat Tam, Nguyen Nam Giao, Tran Thi Ngoc Nhung, Đao Bich Duyen, Le Thi Hong Nhung, Nguyen Ba Thanh, Tran Thi Van Thi

STUDY THE EFFECT OF FILLER DISPERSION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE

Journal Article published 16 May 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1B

Authors: Nguyen Xuan Thuc

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO LƯỠNG OXIT NiO-ZnO TỪ SỰ PHÂN HỦY NHIỆT Ni-ZIF-8 VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÚC TÁC QUANG HÓA

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Mai Thị Thanh, Đinh Quang Khiếu, Bùi Thị Minh Châu, Hồ Văn Thành

ẢNH HƯỞNG CỦA SIÊU ÂM CÔNG SUẤT ĐẾN KHẢ NĂNG XỬ LÝ KHUẨN VIBRIO SPP.

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Lê Quang Tiến Dũng

ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA VÙNG CÁT TẠI XÃ HẢI THIỆN HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Hoàng Xuân Thảo, Nguyen Kim ngan

VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ VỚI TRẠNG THÁI CON MÈO KẾT CẶP ĐIỆN TÍCH

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Đặng Hữu Định

THIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ GIẢI THÍCH HUỲNH QUANG CỦA CHEMODOSIMETER TỪ DẪN XUẤT FLUORESCEIN BẰNG LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Phan Tu Quy

HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 29 Jun 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Nguyễn Văn Hoàng

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO VÀNG BỌC PROTIEN PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Lương Thị Thêu

Ứng dụng phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu kiến tạo ở khu vực Đakrông-Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Nguyễn Văn Canh

TÍCH LŨY SINH HỌC ĐỒNG VÀ CHÌ BỞI NGHÊU (Meretrix lyrata): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI NGHÊU LẤY TỪ VÙNG NUÔI Ở CỬA SÔNG TIỀN, TỈNH TIỀN GIANG

Journal Article published 14 Apr 2017 in HUJOS - Natural Science volume 126 issue 1A

Authors: Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Hải Phong