Funding Data Link References Status API Help
Page 3 of 466 results
Sort by: relevance publication year

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA LOÀI MÓNG TAY SOLEN THACHI COSEL, 2002 Ở ĐẦM THUỶ TRIỀU, KHÁNH HOÀ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Do Huu Hoang, Hua Thai Tuyen

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH ĐÁY VÀ TRẦM TÍCH TẦNG MẶT VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO THỔ CHU

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Pham Ba Trung

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT Ô NHIỄM CỦA ĐẦM THỊ NẠI (TỈNH BÌNH ĐỊNH)

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Cao Thi Thu Trang, Vu Duy Vinh

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ TỔNG ĐỘ KHOÁNG HÓA TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Trinh Hoai Thu, Nguyen Nhu Trung, Do Van Thang, Vu Van Manh, Nguyen Thu Hang

HIỆN TRẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ NGUỒN LỢI ĐỘNG VẬT ĐÁY VỊNH LAN HẠ - CÁT BÀ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Dinh Thanh Dat, Hoang Dinh Chieu, Luu Xuan Hoa

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI CÁ NỤC SỒ DECAPTERUS MARUADSI (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1843) Ở VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ

Journal Article published 30 Jun 2016 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 16 issue 2

Authors: Hoang Ngoc Son, Vu Viet Ha

STUDY ON OCEAN CURRENT IN INDIAN OCEAN USING NUMERICAL MODEL

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Pham Xuan Duong

EFFECTS OF CORIOLIS FORCE ON CURRENT AND SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORT IN THE COASTAL ZONE OF RED RIVER DELTA

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Vu Duy Vinh, Sylvain Ouillon

The accuracy of fish otolith analysis and some validation methods

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Hoang Huu Do

ESTIMATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN EAST VIETNAM SEA USINGWAM MODEL

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Le Dinh Mau, Nguyen Van Tuan