Funding Data Link References Status API Help
Page 5 of 466 results
Sort by: relevance publication year

EXPERIMENTAL STUDY ON LOAD - DAMPING EFFECTS OF THE STRUCTURES IN UNDERWATER SHOCK WAVES IN TRUONG SA ARCHIPELAGO

Journal Article published 24 Apr 2015 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 15 issue 1

Authors: Vu Dinh Loi, To Duc Tho, Nguyen Tuong Lai, Le Anh Tuan, Nguyen Cong Nghi

STUDY ON THE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES IN CAM RANH BAY USING MIKE 21/3 FM COUPLE MODEL

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Nguyen Ngoc Tien

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Lê Tuấn Sơn, Trần Quang Thư, Nguyễn Công Thành, Phạm Hoàng Giang, Trần Văn Thành

Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn từ đầu nguồn tới Cầu Chiếc

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Vũ Thị Phương Thảo

EVALUATION OF SALINITY INTRUSION IN THE SOUTHWEST COASTAL ZONE OF VIETNAM

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Nguyen Chinh Kien, Dinh Van Manh, Hoang Van Lai

STUDY ON COASTAL HYDRODYNAMIC REGIME IN THE MEKONG RIVER MOUTH AREA

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Nguyễn Ngọc Tiến

HYDRODYNAMICAL CHARACTERISTICS OF BINH CANG - NHA TRANG WATERS FROM MODELS: FEM AND ECOSMO

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Tran Van Chung, Bui Hong Long

MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DEMAND FOR INTEGRATION PERIOD

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Tran Duc Thanh, Bui Cong Que, Tran Dinh Lan

RESEARCH ON LANDSCAPE CHARACTERISTICS OF CORAL ISLANDS IN THE TRUONG SA ARCHIPELAGO

Journal Article published 30 Sep 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 3

Authors: Tran Anh Tuan

SUGGESTED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MANGROVES AND SEAGRASS BEDS AT THUY TRIEU LAGOON

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Nguyen Thi Thanh Thuy, Vo Si Tuan, Nguyen Xuan Hoa

ASSESSING SUBMARINE LANDSLIDE STATUS BY USING SEABED TOPOGRAPHY 3D MODEL AND FAULT STRUCTURE ON SOUTH CENTRAL VIETNAM’S CONTINENTAL SHELF

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Phi Truong Thanh, Tran Tuan Dung

PRELIMINARY SIMULATION OF EGG AND LARVAL DISPERSAL OF CORAL REEF FISH IN NHA TRANG MARINE PROTECTED AREA

Journal Article published 31 Dec 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 4

Authors: Dang Do Hung Viet, Vu Duy Vinh, Pham Van Chien, Nguyen Duc The

MÔ PHỎNG BẢN CHẤT HOÀN LƯU VEN ĐẢO BẠCH LONG VĨ BẰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Pham Hai An, Tran Anh Tu

VÙNG CỬA SÔNG Ở HẢI PHÒNG - TÀI NGUYÊN VỊ THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Tran Duc Thanh, Le Duc An, Trinh Minh Trang

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU, ĐỊA ĐỘNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ KẾ CẬN

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Bu Cong Que, Nguyen Hong Phuong, Tran Thi My Thanh, Tran Tuan Dung

ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG ĐỚI BỜ - THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Vo Thanh Tinh, Che Dinh Ly, Luong Van Thanh

A PRESENCE OF A SUBSTANCE BINDING WITH THE SPECIFIC ANTIBODY AGAINST DOMOIC ACID IN THE THORNY OYSTER SPONDYLUS VERSICOLOR

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Dao Viet Ha

ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY VÙNG VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ MÔ HÌNH 3D

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Vu Duy Vinh, Tran Duc Thanh

ẢNH HƯỞNG CỦA MANNAN OLIGOSACCHARIDE BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN LÊN PROTEIN TRONG CƠ, HÌNH THÁI RUỘT VÀ TẾ BÀO MÁU CỦA CÁ KHOANG CỔ NEMO, AMPHIPRION OCELLARIS

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Do Huu Hoang, Hoang Duc Lu, Pham Xuan Ky, Dang Tran Tu Tram, Nguyen Thi Kim Bich, Ho Son Lam, Tran Van Huynh, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Phan Bao Vi

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA NGAO BẾN TRE (MERETRIX LYRATA) TẠI VÙNG TRIỀU VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Nguyen Xuan Thanh, Do Cong Thung