Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 19 results
Sort by: relevance publication year

ASSESSING THE MOTIVE OF EROSION PROCESS OF RIVERS IN THE MID-CENTRAL PART OF VIETNAM

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Đỗ Quang Thiên

ASSESSING THE STUDY OF CLIMATE CHANGE TREND IN VIETNAM: A CASE STUDY IN DANANG CITY

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Lê Văn Thăng

THERMAL REMOTE SENSING METHOD IN DETECT AND MONITORING SUBSURFACE COAL FIRE IN KHANH HOA COAL MINE, THAI NGUYEN PROVINCE

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Trịnh Lê Hùng

RESEARCHING AND ZONING SOIL SALINIZATION RISK IN THE COASTAL PLAIN OF THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Trương Đình Trọng, Nguyến Quang Việt

STUDY OF VEGETATION COVER CHANGES DURING 1989 – 2010 FOR NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISASTER PREVENTION AT PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Hồ Ngọc Anh Tuấn, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh

THE CONTENTS OF SOME HEAVY METALS IN FOOD-CROPS PLANTED AT TUY LOAN AND DIEN MINH VEGETABLE-FIELDS

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong

VULNERABILITY TO FLOODING AND COPING BEHAVIOR FOUND IN HOUSING CONDITION: A CASE STUDY IN VAN QUAT DONG VILLAGE, TAM GIANG LAGOON AREA, CENTRAL VIETNAM

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Trần Thanh Đức

Characteristics of phosphate phase (fluorapatite and monazite) in the South Nam Xe carbonatites, Northwest Vietnam

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng Nụ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TIÊU CHUẨN CHO MÓNG NÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

Journal Article published 5 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Nguyễn Hữu Huy

EFFECT OF TEMPERATURE, LIGHT ON THE GROWTH AND LIPID ACCUMULATION OF NANNOCHLOROPSIS OCULATA

Journal Article published 2 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Nguyễn Thành Hưng

XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỐ KẾT THẤM VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ m=Ch/CV CỦA CÁC THÀNH TẠO ĐẤT YẾU PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Journal Article published 5 Jun 2017 in HUJOS - Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Nguyễn Thị Ngọc Yến

Journal Issue published 5 Jun 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Journal Issue published 2 Jun 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

KHẢ NĂNG HÓA LỎNG VÀ ĐỘ LÚN SAU HÓA LỎNG CỦA ĐẤT CÁT HẠT MỊN HỆ TẦNG NAM Ô VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ

Journal Article published 21 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: La Dương Hải

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH TỶ LỆ LỚN PHỤC VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (ÁP DỤNG CHO ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN ĐÀ NẴNG)

Journal Article published 26 Jul 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Nguyễn Thị Hồng Nụ

LAND USE TYPES AND SOIL CHARACTERISTICTS: A CASE STUDY IN HUONG VINH COMMUNE, HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal Article published 24 Jul 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4B

Authors: Trần Thanh Đức

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA

Journal Article published 2 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Nguyễn Gia Phong

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Journal Article published 21 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Lê Văn Lợi, Nguyễn đăng độ

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG

Journal Article published 2 Aug 2017 in Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment volume 126 issue 4A

Authors: Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung