Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 21 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị ở thị xã Nha Trang trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Journal Article published 5 Jun 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Họ Trung Triều

HẬU PHƯƠNG QUẢNG BÌNH VỚI CHIẾN TRƯỜNG TRỊ - THIÊN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (GIAI ĐOẠN 1966 - 1972)

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Mai Xuân Toàn

KIỂU NHÂN VẬT THẦY ĐỊA LÝ (thầy phong thuỷ) TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Trần Thanh Nhị

THẾ HỆ CÔNG CHÚNG THÔNG MINH VÀ ÁP LỰC THÍCH NGHI CỦA TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Dinh Quynh Giang

Một số đề xuất đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Tô Thùy Linh

CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA CỦA CÚ TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Trần Bình Tuyên

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA HUẾ ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Nguyễn Văn Quang

SỬ DỤNG KÊNH HÌNH ĐỂ RÈN LUYỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Lê Cẩm Tú

PHÁT TRIỂN HIỂU BIẾT, SUY LUẬN, TƯ DUY THỐNG KÊ CỦA SINH VIÊN Y DƯỢC TRONG ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY

Journal Article published 17 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities volume 126 issue 6

Authors: Trần Thúy Hiền