Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4694 results
Sort by: relevance publication year

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Norhayati Che Hat, Shaferul Hafes Sha'ari, Mohd Fauzi Abdul Hamid

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Hubungan Tahap Motivasi Dengan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Terengganu

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod

Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Kemahiran Mendengar Bahasa Arab

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Ab. Ghani

Tahap Kemahiran Kefahaman Mendengar Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Kamarulzaman Abd. Ghani, Zawawi Ismail

Determination of Bahasa Melayu Word List From Friday Sermon Transcripts Using PHP and MySQL

Journal Article published 14 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 3

Authors: Mokhtar Harun, Muhammad ‘Aasim Asyafi’ie Ahmad, Siti Zaleha Abdul Hamid, Fareha Abdul Rahman, Puspa Inayat Khalid

Menilai Perhubungan Di Antara Hasil Pembelajaran Kursus (hpk) Dan Hasil Pembelajaran Program (hpp) Dari Persepsi Pelajar

Journal Article published 1 Dec 2009 in Jurnal Teknologi volume 51 issue 1

Authors: Amirruddin Abdul Kadir, Mohd Zuki Salleh, Mohammad Alinor Abdul Kadir, Khairul Anuar

Profil Personaliti dalam Kalangan Pensyarah UTM yang Cemerlang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Penilaian Pengajaran Pensyarah

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Faizah Abd Ghani

Konsep Pengurusan Alatan dan Bahan Untuk Pembelajaran Sains di Makmal

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Nurzatulshima Kamarudin, Lilia Halim

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi Konflik Kognitif

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Dasa Ismaimuza

Reka Bentuk dan Keberkesanan Pembelajaran Berbantukan Multimedia Pendekatan Konstruktivisme Bagi Sains KBSM

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Noor Azliza Che Mat, Lilia Halim

Perkembangan, Pembangunan dan Penerimaan E–Pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi, Rozita Sanapi

Penghujahan Saintifik: Memahami Perlaksanaannya dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kimia

Journal Article published 28 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 1

Authors: Heng Lee Ling, Johari Surif

Aplikasi Otak Kanan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

Journal Article published 1 Dec 1998 in Jurnal Teknologi volume 29 issue 1

Authors: Chee Tiong Ong, Hu Laey Nee

Perbandingan Pola Pembelajaran Kontekstual dan Tahap Pemahaman Konsep Sains Pelajar Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dan Singapura

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Low Kee Sun, Lay Yoon Fah

Kajian Kes Penggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Bandar Dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Mohd Hamzah

Tahap Kesediaan Guru Sains Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Izham Mohd. Hamzah, Noraini Attan

Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Ser Yen Lim

Reka Bentuk Pembangunan Prototaip Perisian Pembelajaran Matematik VATrans yang Berasaskan Penggabungan Pemikiran Visualisasi dan Analisis

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Mohd Salleh Abu, Wee Chuen Tan