Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 13627 results
Sort by: relevance publication year

Nm-seq

Journal Article published 15 May 2017 in Protocol Exchange

Authors: Dan Dominissini, Dan Dominissini

Journal Article published 1998 in Catalysis Letters volume 53 issue 1/2 on pages 3 to 6

Authors: Dan Fărcaşiu, Dan Hâncu

Behavioral Genetics and Equality

Journal Article published 3 Dec 2008 in Nature Precedings

Authors: Dan Brock, Dan Brock

Journal Article published 2003 in Biomedical Microdevices volume 5 issue 3 on pages 227 to 233

Authors: Dan V. Nicolau, Jr., Florin Fulga, Dan V. Nicolau

Seminal plasma induces inflammation in the uterus through the γδ T/IL-17 pathway

Journal Article published 25 Apr 2016 in Scientific Reports volume 6 issue 1

Authors: Zhi-Hui Song, Zhong-Yin Li, Dan-Dan Li, Wen-Ning Fang, Hai-Yan Liu, Dan-Dan Yang, Chao-Yang Meng, Ying Yang, Jing-Pian Peng

Correspondence

Journal Article published Oct 2004 in Pediatric Research volume 56 issue 4 on pages 664 to 665

Authors: Dan M Cooper, Dan Nemet, Frank Zaldivar, Pietro Galassetti

Learning from natural instructions

Journal Article published 18 Sep 2013 in Machine Learning volume 94 issue 2 on pages 205 to 232

Authors: Dan Goldwasser, Dan Roth

Journal Article published 2002 in International Journal of Fracture volume 116 issue 1 on pages 9 to 14

Authors: Dan Cojocaru, Stefan Dan Pastram, Paulo M. S. T. de Castro

Transitioning to the direct anterior approach in total hip arthroplasty. Is it a true muscle sparing approach when performed by a low volume hip replacement surgeon?

Journal Article published 24 Apr 2017 in International Orthopaedics

Authors: Dan-Viorel Nistor, Sergiu Caterev, Sorana-Daniela Bolboacă, Dan Cosma, Dan Osvald Gheorghe Lucaciu, Adrian Todor

Molecular targets of Chinese herbs: a clinical study of hepatoma based on network pharmacology

Journal Article published 4 May 2016 in Scientific Reports volume 6 issue 1

Authors: Li Gao, Xiao-dong Wang, Yang-yang Niu, Dan-dan Duan, Xue Yang, Jian Hao, Cui-hong Zhu, Dan Chen, Ke-xin Wang, Xue-mei Qin, Xiong-zhi Wu