Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 4277 results
Sort by: relevance publication year

Electric field computation inside a rectangular petrol tank

Journal Article published Jun 2013 in Journal of Electrostatics volume 71 issue 3 on pages 332 to 335

Authors: Dan D. Micu, Dan Micu

A computer method for the characterization of surface-layer ohmic contacts

Journal Article published May 1987 in Solid-State Electronics volume 30 issue 5 on pages 527 to 532

Authors: Gheorghe Brezeanu, Cleopatra Cabuz, Dan Dascalu, Petru Alexandru Dan

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Design and application of the ice force sensor based on fiber Bragg grating

Journal Article published Dec 2011 in Measurement volume 44 issue 10 on pages 2090 to 2095

Authors: Zi-guang Jia, Liang Ren, Dong-sheng Li, Dan-dan Zhang, Hong-nan Li

In situ synthesis of PEDOT:PSS@AgNPs nanocomposites

Journal Article published Aug 2017 in Synthetic Metals volume 230 on pages 1 to 6

Research funded by Jurong City SME Innovation Foundation of Jiangsu Province (China)

Authors: Yu Wang, Feng-Fei Pang, Dan-Dan Liu, Guo-Zhi Han

Quantitative microstructure and fatigue life of B319 casting alloys

Journal Article published 6 Apr 2017 in Rare Metals

Research funded by General Global Powertrain (1314)

Authors: Yue Shen, Xiao-Shan Liu, Guo-Qiu He, Dan-Dan Tian, Qi-Gui Wang, Shi-Quan Lv

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Hybrid Aqueous Energy Storage Cells Using Activated Carbon and Lithium-Ion Intercalated Compounds

Journal Article published 2008 in Journal of The Electrochemical Society volume 155 issue 11 on page A789

Authors: Jia-Yan Luo, Dan-Dan Zhou, Jin-Long Liu, Yong-Yao Xia

Biomedical Applications of Fluorescence Lifetime Imaging

Journal Article published 1 Nov 2002 in Optics and Photonics News volume 13 issue 11 on page 26

Authors: Dan Elson, Stephen Webb, Jan Siegel, Klaus Suhling, Dan Davis, John Lever, David Phillips, Andrew Wallace, Paul French

Molecular motors-based micro- and nano-biocomputation devices

Journal Article published Apr 2006 in Microelectronic Engineering volume 83 issue 4-9 on pages 1582 to 1588

Authors: Dan V. Nicolau, Dan V. Nicolau, Gerardin Solana, Kristi L. Hanson, Luisa Filipponi, Lisen Wang, Abraham P. Lee