Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4665 results
Sort by: relevance publication year

Kajian Kes Penggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Bandar Dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Mohd Hamzah

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis dari Aspek Kesahihan Sanad dan Matan serta Statusnya)

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Tamar Jaya Nizar

Pencirian Minyak Mentah Berlilin Melalui Kajian Fizikal Dan Hubungannya Dengan Masalah Parafin

Journal Article published 1 Dec 1991 in Jurnal Teknologi volume 18 issue 1

Authors: Abd.Aiz Abd.Kadir, Zulkafli Hassan

Kajian Sifat Kehausan Dan Kekerasan Komposit Matriks Aluminium

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Jamaliah Idris, Farid Salim, Zahrulail Suliman, Edynoor Osman

Persepsi Pelajar Perempuan Terhadap Program Dan Profesion Dalam Bidang Kejuruteraan: Kajian Kes Di Malaysia Dan Jepun

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Balamuralithara Balakrishnan, Foon Siang Low, Mohamed Nor Azhari Azman

Tahap Pengetahuan dan Minat Remaja Terhadap Seni Barzanji dan Marhaban: Kajian di Kalangan Pelajar SMKA Negeri Johor

Journal Article published 26 Dec 2013 in Jurnal Teknologi volume 66 issue 1

Authors: Abdul Basit Samat @ Darawi, Siti Rugayah Tibek, Razali Muhamat@Kawangit

PENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASIPENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASI

Journal Article published 5 Jun 2013 in Jurnal Teknologi volume 62 issue 1

Authors: Mohd Nizam Ab Rahman, Wan Hasrulnizzam Wan Mahmood, Baba Md Deros

Perhubungan Antara Stesen Kerja Ergonomik dan Stres: Kajian Terhadap Operator Pengeluaran di Organisasi Multinasional di Malaysia

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Zafir Mohamed Makhbul, Durrishah Idrus, Mat Rebi Abdul Rani

Stres Pekerjaan, Kepuasan Kerja, Masalah Kesihatan Mental dan Strategi Daya Tindak: Satu Kajian di Kalangan Guru Sekolah di Kota Kinabalu, Sabah

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Bee Seok Chua