Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 193 results
Sort by: relevance publication year

Reaction of Formalin with Acetic Acid over Vanadium–Phosphorus Oxide Bifunctional Catalyst

Journal Article published 15 Jul 2015 in Industrial & Engineering Chemistry Research volume 54 issue 27 on pages 6865 to 6873

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21422607) | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2015CB251401)

Authors: Dan Yang, Dan Li, Haoyu Yao, Guoliang Zhang, Tiantian Jiao, Zengxi Li, Chunshan Li, Suojiang Zhang

Dietary supplementation with mulberry leaf flavonoids inhibits methanogenesis in sheep

Journal Article published 25 Apr 2016 in Animal Science Journal volume 88 issue 1 on pages 72 to 78

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012BAD39B05)

Authors: Tao Ma, Dan-Dan Chen, Yan Tu, Nai-Feng Zhang, Bing-Wen Si, Qi-Yu Diao

A Novel Parkinson’s Disease Drug Candidate with Potent Anti-neuroinflammatory Effects through the Src Signaling Pathway

Journal Article published 13 Oct 2016 in Journal of Medicinal Chemistry volume 59 issue 19 on pages 9062 to 9079

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012ZX09301002-002) | National Natural Science Foundation of China (201072234, 21132009)

Authors: Ya-Dan Wang, Xiu-Qi Bao, Song Xu, Wen-Wen Yu, Sheng-Nan Cao, Jin-Ping Hu, Yan Li, Xiao-Liang Wang, Dan Zhang, Shi-Shan Yu

Improving Hydrothermal Stability and Catalytic Activity of Metal–Organic Frameworks by Graphite Oxide Incorporation

Journal Article published 28 Aug 2014 in The Journal of Physical Chemistry C volume 118 issue 34 on pages 19910 to 19917

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2013AA032003, 2013CB733504) | Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions | Fok Ying Tung Foundation (141069) | Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20130045)

Authors: Dan-Dan Zu, Lei Lu, Xiao-Qin Liu, Dong-Yuan Zhang, Lin-Bing Sun

Boosting Fiber-Shaped Photodetectors via “Soft” Interfaces

Journal Article published 27 Mar 2017 in ACS Applied Materials & Interfaces

Research funded by Research Grants Council, University Grants Committee (5151101197) | Ministry of Education of the People's Republic of China | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2014CB931702, 2016YFB0401701) | National Natural Science Foundation of China (21403109, 5151101197, 51572128, 51672132) | Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions

Authors: Zhengfeng Zhu, Dan Ju, Yousheng Zou, Yuhui Dong, Linbao Luo, Tengfei Zhang, Dan Shan, Haibo Zeng

Combined Clinical Phenotype and Lipidomic Analysis Reveals the Impact of Chronic Kidney Disease on Lipid Metabolism

Journal Article published 27 Mar 2017 in Journal of Proteome Research

Research funded by Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-13-0954) | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2014ZX09304307-002) | National Natural Science Foundation of China (81603271, 81673578)

Authors: Hua Chen, Lin Chen, Dan Liu, Dan-Qian Chen, Nosratola D. Vaziri, Xiao-Yong Yu, Li Zhang, Wei Su, Xu Bai, Ying-Yong Zhao

Majorana Zero Mode Detected with Spin Selective Andreev Reflection in the Vortex of a Topological Superconductor

Journal Article published 21 Jun 2016 in Physical Review Letters volume 116 issue 25

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2013CB921902, 2014CB921201, 2014CB921203, 2014CB921103, 2013CB922103, 20130073120081, 2012CB927401) | National Natural Science Foundation of China (11521404, 11227404, 11274269, 11374256, 11374140, 11504230, 11574202, 11134008, 11374206, 11274228, 11574201)

Authors: Hao-Hua Sun, Kai-Wen Zhang, Lun-Hui Hu, Chuang Li, Guan-Yong Wang, Hai-Yang Ma, Zhu-An Xu, Chun-Lei Gao, Dan-Dan Guan, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Dong Qian, Yi Zhou, Liang Fu, Shao-Chun Li, Fu-Chun Zhang, Jin-Feng Jia

Lipidomics Biomarkers of Diet-Induced Hyperlipidemia and Its Treatment withPoria cocos

Journal Article published 3 Feb 2016 in Journal of Agricultural and Food Chemistry volume 64 issue 4 on pages 969 to 979

Research funded by Program for New Century Excellent Talents in University (NCET-13-0954) | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2014ZX09304-307-02) | National Natural Science Foundation of China (81202909)

Authors: Hua Miao, Yu-Hui Zhao, Nosratola D. Vaziri, Dan-Dan Tang, Hua Chen, Han Chen, Mahyar Khazaeli, Mehrdokht Tarbiat-Boldaji, Leili Hatami, Ying-Yong Zhao

A Highly Selective Ratiometric Two-Photon Fluorescent Probe for Human Cytochrome P450 1A

Journal Article published 18 Nov 2015 in Journal of the American Chemical Society volume 137 issue 45 on pages 14488 to 14495

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012ZX09501001, 2012ZX09506001, 2013CB531800) | National Natural Science Foundation of China (81273590, 81473181, 81573501) | State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology (KF1304)

Authors: Zi-Ru Dai, Guang-Bo Ge, Lei Feng, Jing Ning, Liang-Hai Hu, Qiang Jin, Dan-Dan Wang, Xia Lv, Tong-Yi Dou, Jing-Nan Cui, Ling Yang

Dual-Enzyme Characteristics of Polyvinylpyrrolidone-Capped Iridium Nanoparticles and Their Cellular Protective Effect against H2O2-Induced Oxidative Damage

Journal Article published 22 Apr 2015 in ACS Applied Materials & Interfaces volume 7 issue 15 on pages 8233 to 8242

Research funded by Ministry of Education of the People's Republic of China (313058, IRT1298) | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2014CB845604) | National Natural Science Foundation of China (21231007) | Guangdong Province

Authors: Hua Su, Dan-Dan Liu, Meng Zhao, Wei-Liang Hu, Shan-Shan Xue, Qian Cao, Xue-Yi Le, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao

A Two-Photon Ratiometric Fluorescent Probe for Imaging Carboxylesterase 2 in Living Cells and Tissues

Journal Article published 30 Dec 2015 in ACS Applied Materials & Interfaces volume 7 issue 51 on pages 28474 to 28481

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012ZX09501001, 2012ZX09506001, 2013CB531800) | National Natural Science Foundation of China (21421005, 21572029, 81302793, 81473181) | State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology (KF1304, KF1408)

Authors: Qiang Jin, Lei Feng, Dan-Dan Wang, Zi-Ru Dai, Ping Wang, Li-Wei Zou, Zhi-Hong Liu, Jia-Yue Wang, Yang Yu, Guang-Bo Ge, Jing-Nan Cui, Ling Yang

Hollow Core–Shell SnO2/C Fibers as Highly Stable Anodes for Lithium-Ion Batteries

Journal Article published 30 Sep 2015 in ACS Applied Materials & Interfaces volume 7 issue 38 on pages 21472 to 21478

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2013CB934001, 2015CB932500) | National Natural Science Foundation of China (51172024, 51302011, 51372022)

Authors: Dan Zhou, Wei-Li Song, Li-Zhen Fan

EGFR, Wingless and JAK/STAT signaling cooperatively maintain Drosophila intestinal stem cells

Journal Article published Jun 2011 in Developmental Biology volume 354 issue 1 on pages 31 to 43

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2007AA02Z1A2)

Authors: Na Xu, Si Qi Wang, Dan Tan, Yawei Gao, Guonan Lin, Rongwen Xi

A novel hapten and monoclonal-based enzyme-linked immunosorbent assay for sulfonamides in edible animal tissues

Journal Article published Jul 2014 in Food Chemistry volume 154 on pages 52 to 62

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2011DFA32140, 2011BAK10B01)

Authors: Qi Zhou, Dapeng Peng, Yulian Wang, Yuanhu Pan, Dan Wan, Xiya Zhang, Zonghui Yuan

Stacking of hydrazone-bridged linear tetrathiafulvalene radical cations

Journal Article published Jan 2015 in Tetrahedron volume 71 issue 4 on pages 605 to 609

Research funded by National Natural Science Foundation of China (21172042, 21472023) | Science and Technology Commission of Shanghai Municipality (13NM1400200) | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2013CB834501)

Authors: Yun-Chang Zhang, Yaming Zhou, Zhan-Ting Li, Dan-Wei Zhang

Fibrous Coalescer for the Treatment of Hydrometallurgical Oil Dispersions

Journal Article published 16 Nov 2016 in Industrial & Engineering Chemistry Research volume 55 issue 45 on pages 11809 to 11817

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2015ZX07202-013) | National Natural Science Foundation of China (21401201, 21476237) | Chinese Academy of Sciences

Authors: Dan Hu, Lei Li, Yanxiang Li, Chuanfang Yang

An Investigation of Carbon-Doping-Induced Current Collapse in GaN-on-Si High Electron Mobility Transistors

Journal Article published 2 Jun 2016 in Electronics volume 5 issue 2 on page 28

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (MOST 104-3113-E-009-002-CC2)

Authors: An-Jye Tzou, Dan-Hua Hsieh, Szu-Hung Chen, Yu-Kuang Liao, Zhen-Yu Li, Chun-Yen Chang, Hao-Chung Kuo

Eremophilane Sesquiterpenes from an Endophytic Fungus Periconia Species

Journal Article published 23 Sep 2016 in Journal of Natural Products volume 79 issue 9 on pages 2229 to 2235

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012AA091606)

Authors: Jimei Liu, Dewu Zhang, Min Zhang, Jinlian Zhao, Ridao Chen, Nan Wang, Dan Zhang, Jungui Dai

The Time Lags Effects of Innovation Input on Output in National Innovation Systems: The Case of China

Journal Article published 2016 in Discrete Dynamics in Nature and Society volume 2016 on pages 1 to 12

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2572015BX12, GJD1214015)

Authors: Dan Wang, Xinli Zhao, Zhenshan Zhang

Curved Cyclic Trimers: Orthogonal Cu–Cu Interaction versus Tetrameric Halogen Bonding

Journal Article published 7 Sep 2016 in Crystal Growth & Design volume 16 issue 9 on pages 4991 to 4998

Research funded by Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2012CB821706, 2013CB834803) | National Natural Science Foundation of China (21171114, 91222202)

Authors: Xiao-Liang Wang, Ji Zheng, Mian Li, Seik Weng Ng, Sharon Lai-Fung Chan, Dan Li