Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4562 results
Sort by: relevance publication year

Kesediaan Guru-guru Perdagangan Di Wilayah Persekutuan dari Aspek Pengetahuan Kaedah Pengajaran dan Sikap Terhadap Pengajaran Subjek Pengajian Keusahawanan

Journal Article published 1 Dec 2002 in Jurnal Teknologi volume 37 issue 1

Authors: Nor Aishah Buang, Poh Moi Yap

Stres Pekerjaan, Kepuasan Kerja, Masalah Kesihatan Mental dan Strategi Daya Tindak: Satu Kajian di Kalangan Guru Sekolah di Kota Kinabalu, Sabah

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Bee Seok Chua

Hubungan antara Nilai Kerja dan Faktor Demografi Guru Pelatih

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Zakaria Kasa

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Fitting The Best–Fit Distribution For The Hourly Rainfall Amount In The Wilayah Persekutuan

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Fadhilah Y., Zalina Md., Nguyen V–T–V., Suhaila S., Zulkifli Y.

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Tahap Kefahaman dan Keberkesanan Skim Amalan Peningkatan Kualiti di Industri Kecil dan Sederhana

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Baba Mohd. Deros, Azmi Hassan, Sarimah Othong

Perbezaan Upah Mengikut Jantina dan Diskriminasi Majikan dalam Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Rahmah Ismail, Zulkifly Osman, Syazwani A. Malek

Perbandingan Pola Pembelajaran Kontekstual dan Tahap Pemahaman Konsep Sains Pelajar Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dan Singapura

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Low Kee Sun, Lay Yoon Fah

Model Perkongsian Pengetahuan dalam Organisasi Sektor Swasta di Malaysia dan Hubungannya dengan Inovasi dan Prestasi Organisasi

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Noorazah Md. Noor, Juhana Salim

Kedudukan Joint-Tenancy dan Kepentingannya dalam Pemilikan Rumah Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Sivil di Singapura

Journal Article published 28 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 1

Authors: Suhaimi Mustar, Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Noraini Ismail, Sidek Mohd Noah

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja dan Hubungannya dengan Tekanan Kerja dan Kepuasan Kerja

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Ishak Mad Shah, Lai Lee Ching

Penilaian Ciri Fisiokimia, Mutu Memasak dan Komposisi Zat Pemakanan Beras MR 283 dan MR 284

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Rosniyana Ahmad, Amiruddin Mokhtar, Elixon Sunian

Lelaki Lembut: Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Farahwahida Mohd Yusof, Sharifah Munirah Timmiati

Pengaruh Personaliti Terhadap Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Guru

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Azlina Mohd. Kosnin, Sew Lee Tan

Konsep Pengurusan Alatan dan Bahan Untuk Pembelajaran Sains di Makmal

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Nurzatulshima Kamarudin, Lilia Halim

Penghujahan Saintifik: Memahami Perlaksanaannya dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kimia

Journal Article published 28 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 1

Authors: Heng Lee Ling, Johari Surif

Menjejak Perubahan Fertiliti dan Umur Perkahwinan di Semenanjung Malaysia

Journal Article published 1 Dec 2003 in Jurnal Teknologi volume 39 issue 1

Authors: Abdul Aziz Jemain, Puzziawati Ab Ghani