Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Circulating Tumor DNA Mutation Profiling by Targeted Next Generation Sequencing Provides Guidance for Personalized Treatments in Multiple Cancer Types

JOURNAL ARTICLE published 3 April 2017 in Scientific Reports

Authors: Yongqian Shu | Xue Wu | Xiaoling Tong | Xiaonan Wang | Zhili Chang | Yu Mao | Xiaofeng Chen | Jing Sun | Zhenxin Wang | Zhuan Hong | Liangjun Zhu | Chunrong Zhu | Jun Chen | Ying Liang | Huawu Shao | Yang W. Shao