Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Adjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer with S-1, an Oral Fluoropyrimidine

JOURNAL ARTICLE published November 2007 in New England Journal of Medicine

Authors: Shinichi Sakuramoto | Mitsuru Sasako | Toshiharu Yamaguchi | Taira Kinoshita | Masashi Fujii | Atsushi Nashimoto | Hiroshi Furukawa | Toshifusa Nakajima | Yasuo Ohashi | Hiroshi Imamura | Masayuki Higashino | Yoshitaka Yamamura | Akira Kurita | Kuniyoshi Arai