Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Integrated Molecular Characterization of Fumarate Hydratase–deficient Renal Cell Carcinoma

JOURNAL ARTICLE published 15 March 2021 in Clinical Cancer Research

Research funded by Natural Science Foundation of China (81672547,81872107,81872108,81974398,81972502,81902577) | China Postdoctoral Science Foundation (2020M673239) | West China Hospital, Sichuan University (0040205301E21)

Authors: Guangxi Sun | Xingming Zhang | Jiayu Liang | Xiuyi Pan | Sha Zhu | Zhenhua Liu | Cameron M. Armstrong | Jianhui Chen | Wei Lin | Banghua Liao | Tianhai Lin | Rui Huang | Mengni Zhang | Linmao Zheng | Xiaoxue Yin | Ling Nie | Pengfei Shen | Jinge Zhao | Haoran Zhang | Jindong Dai | Yali Shen | Zhiping Li | Jiyan Liu | Junru Chen | Jiandong Liu | Zhipeng Wang | Xudong Zhu | Yuchao Ni | Dan Qin | Ling Yang | Yuntian Chen | Qiang Wei | Xiang Li | Qiao Zhou | Haojie Huang | Jin Yao | Ni Chen | Hao Zeng