Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 9831779 results
Sort by: relevance publication year

Knowledge and practice of safe use of pesticides of people in Dong Thap province in 2020

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2021 in Journal of Health and Development Studies

Authors: Toan Luu Quoc | Hanoi University of Public Health | Cuu Nguyen Cong | Hoa Phan Thanh | Tri Le Quang | Huong Le Thi Thanh | Hanh Tran Thi Tuyet | Huong Nguyen Thi Thu | Dong Thap Medical College | Dong Thap Medical College | Dong Thap Medical College | Hanoi University of Public Health | Hanoi University of Public Health | Hanoi University of Public Health

Literature review on local education for high school students

JOURNAL ARTICLE published 12 April 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trung Danh

Drinfel’d associator and relations of some special functions

JOURNAL ARTICLE published 5 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Van Chien Bùi

Lãnh đạo - quản lý: tương đồng và dị biệt

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Linh Nguyễn

Một số phương pháp giải phương trình hàm

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Hoài Quyên Nguyễn

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2013 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Tuyết Hạnh Nguyễn

Vấn đề con người trong thơ Thanh Thảo

JOURNAL ARTICLE published 18 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Hậu Lê

Tư tưởng Phân tâm học Freud về nhân cách

JOURNAL ARTICLE published 15 October 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Quế Nguyễn

Lịch sử hình thành phép tính vi - tích phân

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Anh Tuấn Lê

Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh

JOURNAL ARTICLE published 15 April 2018 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Trinh Ho Thi

Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp

JOURNAL ARTICLE published 26 June 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Minh Triết Nguyễn

Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hungary

JOURNAL ARTICLE published 26 June 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Hồng Nguyễn

Giáo dục công tác xã hội theo chuẩn đầu ra

JOURNAL ARTICLE published 15 April 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Văn Tu Kiều

Realities on livelihood resources of poor households living along Tien River affected by landslide in Tan Binh and Tan Quoi Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province

JOURNAL ARTICLE published 12 April 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Van Luan Tran | Chi Got Nguyen | Van Khanh Duong

Một số lưu ý về xác suất có điều kiện

JOURNAL ARTICLE published 16 November 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Đình Inh Nguyễn

Sử dụng án lệ trong giảng dạy Luật học

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Yến Nhi Phạm

Some cultural features manifested in English - Vietnamese proverbs

JOURNAL ARTICLE published 12 April 2023 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thi Dieu Trang Huynh

Biểu tượng "chim" trong ca dao dân ca Nam Bộ

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2016 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Duy Tùng Đào

Nước uống dinh dưỡng từ rong sụn Kappaphycus alvarezii

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Thị Ngọc Mai Trần

Nón pháp tuyến theo hướng và điều kiện tối ưu

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2015 in Dong Thap University Journal of Science

Authors: Đức Thịnh Võ