Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 12 results
Sort by: relevance publication year

RHOMutations (p.W126L and p.A346P) in Two Japanese Families with Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa

Journal Article published 2014 in Journal of Ophthalmology volume 2014 on pages 1 to 10

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare (13803661, 25462744, 25462738)

Authors: Satoshi Katagiri, Takaaki Hayashi, Masakazu Akahori, Takeshi Itabashi, Jo Nishino, Kazutoshi Yoshitake, Masaaki Furuno, Kazuho Ikeo, Tetsuji Okada, Hiroshi Tsuneoka, Takeshi Iwata

Myeloid cell-derived LRG attenuates adverse cardiac remodelling after myocardial infarction

Journal Article published 17 Dec 2015 in Cardiovascular Research volume 109 issue 2 on pages 272 to 282

Research funded by MEXT/JSPS KAKENHI (23390057, 26293054) | Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Shohei Kumagai, Hiroyuki Nakayama, Minoru Fujimoto, Hiromi Honda, Satoshi Serada, Hatsue Ishibashi-Ueda, Atsushi Kasai, Masanori Obana, Yasushi Sakata, Yoshiki Sawa, Yasushi Fujio, Tetsuji Naka

Suppressor of cytokine signalling-1 induces significant preclinical antitumor effect in malignant melanoma cells

Journal Article published 3 Sep 2015 in Experimental Dermatology volume 24 issue 11 on pages 864 to 871

Research funded by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Naoko Tagami-Nagata, Satoshi Serada, Minoru Fujimoto, Atsushi Tanemura, Rie Nakatsuka, Tomoharu Ohkawara, Hiroyuki Murota, Tadamitsu Kishimoto, Ichiro Katayama, Tetsuji Naka

CpG oligodeoxynucleotides potentiate the antitumor activity of anti-BST2 antibody

Journal Article published Oct 2015 in Cancer Science volume 106 issue 10 on pages 1474 to 1478

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Kosuke Hiramatsu, Satoshi Serada, Kouji Kobiyama, Satoshi Nakagawa, Akiko Morimoto, Shinya Matsuzaki, Yutaka Ueda, Minoru Fujimoto, Kiyoshi Yoshino, Ken J. Ishii, Takayuki Enomoto, Tadashi Kimura, Tetsuji Naka

The clinical presentation and genotype of protein C deficiency with double mutations of the protein C gene

Journal Article published 23 Jan 2017 in Pediatric Blood & Cancer volume 64 issue 7 on page e26404

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Hirofumi Inoue, Shin-ichi Terachi, Takeshi Uchiumi, Tetsuji Sato, Michiyo Urata, Masataka Ishimura, Yui Koga, Taeko Hotta, Toshiro Hara, Dongchon Kang, Shouichi Ohga

Chronic toxicity of an environmentally relevant mixture of pharmaceuticals to three aquatic organisms (alga, daphnid, and fish)

Journal Article published 13 Jan 2016 in Environmental Toxicology and Chemistry volume 35 issue 4 on pages 996 to 1006

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Haruna Watanabe, Ikumi Tamura, Ryoko Abe, Hitomi Takanobu, Ataru Nakamura, Toshinari Suzuki, Akihiko Hirose, Tetsuji Nishimura, Norihisa Tatarazako

A nationwide study on enlargement of the vestibular aqueduct in Japan

Journal Article published Feb 2017 in Auris Nasus Larynx volume 44 issue 1 on pages 33 to 39

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Yoshihiro Noguchi, Satoshi Fukuda, Kunihiro Fukushima, Kiyofumi Gyo, Akira Hara, Tsutomu Nakashima, Kaoru Ogawa, Makito Okamoto, Hiroaki Sato, Shin-ichi Usami, Tatsuya Yamasoba, Tetsuji Yokoyama, Ken Kitamura

The age at onset of rheumatoid arthritis is increasing in Japan: a nationwide database study

Journal Article published 16 Feb 2017 in International Journal of Rheumatic Diseases volume 20 issue 7 on pages 839 to 845

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Eri Kato, Tetsuji Sawada, Koichiro Tahara, Haeru Hayashi, Mayu Tago, Hiroaki Mori, Jinju Nishino, Toshihiro Matsui, Shigeto Tohma

Novel Prophylactic Vaccine Using a Prime-Boost Method and Hemagglutinating Virus of Japan-Envelope against Tuberculosis

Journal Article published 2011 in Clinical and Developmental Immunology volume 2011 on pages 1 to 11

Research funded by Ministry of Health, Labour and Welfare

Authors: Masaji Okada, Yoko Kita, Toshihiro Nakajima, Noriko Kanamaru, Satomi Hashimoto, Tetsuji Nagasawa, Yasufumi Kaneda, Shigeto Yoshida, Yasuko Nishida, Hitoshi Nakatani, Kyoko Takao, Chie Kishigami, Shiho Nishimatsu, Yuki Sekine, Yoshikazu Inoue, David N. McMurray, Mitsunori Sakatani

Lack of promoting effect of titanium dioxide particles on ultraviolet B-initiated skin carcinogenesis in rats

Journal Article published Jun 2011 in Food and Chemical Toxicology volume 49 issue 6 on pages 1298 to 1302

Research funded by Health and Labour Sciences Research | Ministry of Health, Labour and Welfare | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Authors: Jiegou Xu, Yoko Sagawa, Mitsuru Futakuchi, Katsumi Fukamachi, David B. Alexander, Fumio Furukawa, Yoshiaki Ikarashi, Tadashi Uchino, Tetsuji Nishimura, Akimichi Morita, Masumi Suzui, Hiroyuki Tsuda