Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 65 results
Sort by: relevance publication year

Od redakcji

JOURNAL ARTICLE published 26 October 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Grzegorz Dobrowolski

Konflikty interesów publicznych w związku z działalnością wydobywczą kopalń węgla kamiennego

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2021 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Artur Żurawik

Rekultywacja w projekcie robót geologicznych

JOURNAL ARTICLE published 24 November 2021 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Łukasz Dubiński

Akty prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności karnej w prawie ochrony środowiska w kontekście środków penalnych przewidzianych w prawie polskim

JOURNAL ARTICLE published 27 May 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Rafał Fic

Przedsięwzięcia prośrodowiskowe finansowane ze środków funduszy unijnych

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2021 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Agnieszka Piwowarczyk

Lasy w kontekście prawnych unormowań ochrony klimatu

JOURNAL ARTICLE published 12 January 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Ilona Przybojewska

Rola kryminalistyki w zwalczaniu szkodnictwa leśnego

JOURNAL ARTICLE published 8 February 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Sylwia Zadworna

Ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów a obowiązek ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

JOURNAL ARTICLE published 24 November 2021 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Joanna Szymańska-Jochemczyk

Od redakcji

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Grzegorz Dobrowolski

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykorzystywaniem geologicznych zasobów wnętrza Ziemi. Wybrane problemy transgraniczne

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Ryszard Mikosz

Greenwashing w kontekście unormowań prawnych

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Ilona Przybojewska

Własność kopalin i własność wód — kilka uwag o konstrukcji prawnej

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Ryszard Mikosz

Obowiązek przedłożenia przez posiadacza odpadów zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Bartosz Rakoczy

Zwroty niedookreślone w dyrektywie UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz jej wpływ na ochronę środowiska (wybrane zagadnienia)

JOURNAL ARTICLE published 5 May 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Artur Żurawik

Przedawnienie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska lub zasad prowadzenia działalności w zakresie jego ochrony

JOURNAL ARTICLE published 25 October 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Krzysztof Gruszecki

Ewolucja przepisów dotyczących emisji promieniowania elektromagnetycznego w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 29 December 2023 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Grzegorz Dobrowolski

Zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Jacek Krystek

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2021 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Grzegorz Dobrowolski

The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Grzegorz Dobrowolski

Nowelizacja ustawy o odpadach: nowe obowiązki przedsiębiorców zbierajacych lub/i przetwarzających odpady - wybrane aspekty

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Authors: Małgorzata Brzóska