Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 2538 results
Sort by: relevance publication year

METTL1 gene polymorphisms and Wilms tumor susceptibility in Chinese children: A five-center case-control study

JOURNAL ARTICLE published 20 July 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Linqing Deng | Ruixi Hua | Zhengtao Zhang | Jinhong Zhu | Jiao Zhang | Jiwen Cheng | Suhong Li | Haixia Zhou | Guochang Liu | Jing He | Wen Fu

In vivo longitudinal and multimodal imaging of hypoxia-inducible factor 1α and angiogenesis in breast cancer

JOURNAL ARTICLE published 20 January 2020 in Chinese Medical Journal

Authors: He-Wen Tang | Hai-Liang Feng | Ming Wang | Qing-Li Zhu | Yu-Qin Liu | Yu-Xin Jiang

Generating universal chimeric antigen receptor expressing cell products from induced pluripotent stem cells: beyond the autologous CAR-T cells

JOURNAL ARTICLE published 20 January 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Xinyue Deng | Jianfeng Zhou | Yang Cao

Advances in the development of chimeric antigen receptor-T-cell therapy in B-cell acute lymphoblastic leukemia

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2020 in Chinese Medical Journal

Authors: Xian Zhang | Jing-Jing Li | Pei-Hua Lu

Consistent efficacy of B/F/TAF in treatment-naïve HIV patients across different baseline HIV-1 RNA levels at week 48

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Kun He | Yihong Zhou | Honghong Yang | Yanqiu Lu | Qiuxiang Tan | Weiwei Qi | Min Liu

An atlas of immune cell transcriptomes in human immunodeficiency virus-infected immunological non-responders identified marker genes that control viral replication

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Yahong Chen | Xin Li | Shuran Liu | Wen Ao | Jing Lin | Zhenting Li | Shouli Wu | Hanhui Ye | Xiao Han | Dongliang Li

Atrial fibrillation: mechanism and clinical management

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Zhicheng Hu | Ligang Ding | Yan Yao

Diagnosis of primary clear cell carcinoma of the liver based on Faster region-based convolutional neural network

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Bin Liu | Jianfei Li | Xue Yang | Feng Chen | Yanyan Zhang | Hongjun Li

Incidence and factors associated with hepatitis B surface antigen seroclearance in patients co-infected with HBV/HIV during antiretroviral therapy in Guangdong, China

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Yaozu He | Weiyin Lin | Hong Li | Fei Gu | Huolin Zhong | Yun Lan | Yonghong Li | Pengle Guo | Fengyu Hu | Weiping Cai | Xiaoping Tang | Linghua Li

Genetic insights into thymic carcinomas and thymic neuroendocrine neoplasms denote prognosis signatures and pathways

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Shuyuan Wang | Zhitao Gu | Lei Zhu | Yuchen Han | Hong Yu | Wentao Fang | Baohui Han

Diagnosis of the accurate genotype of HKαα carriers in patients with thalassemia using multiplex ligation-dependent probe amplification combined with nested polymerase chain reaction

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2020 in Chinese Medical Journal

Authors: Dong-Mei Chen | Shi Ma | Xiang-Lan Tang | Ji-Yun Yang | Zheng-Lin Yang

Health economic analysis and medical cost analysis of children with severe hepatitis B in China: A retrospective study from 2016 to 2022

JOURNAL ARTICLE published 31 January 2024 in Chinese Medical Journal

Authors: Qijun Shan | Xudong Ma | Yujie Chen | Guanghua Zhou | Sifa Gao | Jialu Sun | Fuping Guo | Feng Zhang | Dandan Ma | Guoqiang Sun | Wen Zhu | Xiaoyang Meng | Guiren Ruan | Yuelun Zhang | Xutong Tan | Dawei Liu | Yi Wang | Chang Yin | Xiang Zhou | On behalf of Children Hepatitis in China, China National Critical Care Quality Control Center Group and National Quality Control Center for Medical Record Management

A case of coronavirus disease 2019 with twice negative nucleic acid testing within 8 days

JOURNAL ARTICLE published 20 June 2020 in Chinese Medical Journal

Authors: Zhong-Rui Ruan | Peng Gong | Wei Han | Min-Qiang Huang | Ming Han

Transplant outcomes of 100 cases of living-donor ABO-incompatible kidney transplantation

JOURNAL ARTICLE published 5 October 2022 in Chinese Medical Journal

Authors: Saifu Yin | Qiling Tan | Youmin Yang | Fan Zhang | Turun Song | Yu Fan | Zhongli Huang | Tao Lin | Xianding Wang

Identifying coronary artery bypass grafting patients at high risk for adverse long-term prognosis using serial health-related quality of life assessments

JOURNAL ARTICLE published 24 August 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Juncheng Wang | Hanning Liu | Chao Yue | Limeng Yang | Kai Yang | Yan Zhao | Huan Ren | Ying Zhang | Zhe Zheng

Dapsone hypersensitivity syndrome

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2023 in Chinese Medical Journal

Authors: Qing Zhao | Lele Sun | Yonghu Sun | Dean Naisbitt | Hong Liu | Furen Zhang

Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in immunocompromised patients

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2022 in Chinese Medical Journal

Authors: Jin-Wen Song | Wei Hu | Lili Shen | Fu-Sheng Wang

Deubiquitinase ubiquitin-specific protease 3 (USP3) inhibits HIV-1 replication via promoting APOBEC3G (A3G) expression in both enzyme activity-dependent and -independent manners

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2022 in Chinese Medical Journal

Authors: Simin Zhao | Baisong Zheng | Liuli Wang | Wenzhe Cui | Chunlai Jiang | Zhuo Li | Wenying Gao | Wenyan Zhang

Medial trochlea superior surface—a new bony landmark to assist the femoral rotational alignment in total knee arthroplasty

JOURNAL ARTICLE published 20 November 2022 in Chinese Medical Journal

Authors: Yuan Liu | Jun Ma | Limin Wu | Xianchao Bao | Jing Yang | Bin Shen

Switching from efavirenz to elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide reduces central nervous system symptoms in people living with HIV

JOURNAL ARTICLE published 5 December 2021 in Chinese Medical Journal

Authors: Huan Xia | Xiao-Jie Huang | Yue Hu | Li-Ying Gao | Yue Wu | Hao Wu | Zhong-Fang Yan | Ping Ma