Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 67 results
Sort by: relevance publication year

Design and optimization of diamond mid-infrared phase shifter

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Authors: Chengke Chen | Zhi He | Ancha Xu | Xiao Li | Meiyan Jiang | Tao Xu | Bo Yan | Xiaojun Hu

Highly tolerant diamond Schottky barrier photodiodes for deep-ultraviolet xenon excimer lamp and protons detection

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by JSPS (JP16H06419,JP19K04501,JP20H00313)

Authors: Masataka Imura | Manabu Togawa | Masaya Miyahara | Hironori Okumura | Jiro Nishinaga | Meiyong Liao | Yasuo Koide

Study of horizontal and vertical uniformity of B-doped layer on mosaic single crystal diamond wafers by using hot-filament chemical vapor deposition

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by JSPS KAKENHI (JP21H01832)

Authors: Hideaki Yamada | Takehiro Shimaoka

Electrochemical reduction of CO 2 using boron-doped diamond electrodes: the influence of deposition times

JOURNAL ARTICLE published 3 January 2024 in Functional Diamond

Authors: Huiqiang Liu | Xiangyan Cheng | Jiajun You | Baohua Zhang | Bing Wang | Lin Chen | Ying Xiong

Room temperature direct bonding of diamond and InGaP in atmospheric air

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Authors: Jianbo Liang | Yuji Nakamura | Yutaka Ohno | Yasuo Shimizu | Yasuyoshi Nagai | Hongxing Wang | Naoteru Shigekawa

Science and technology of a transformational multifunctional ultrananocrystalline diamond (UNCDTM) coating

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Authors: Orlando Auciello

Epitaxial lateral growth of single-crystal diamond under high pressure by a plate-to-plate MPCVD

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (11575134)

Authors: Wei Cao | Deng Gao | Hongyang Zhao | Zhibin Ma

Research progress on electrochemical property and surface modifications of nanodiamond powders

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52275465) | Natural Science Foundation of Hebei Province (E2021203120) | the S&T Program of Hebei Province (216Z1102G) | Colleges and universities in Hebei province science and technology research project (ZD2021404)

Authors: Liang Dong | Guohao Zhu | Jianbing Zang | Yanhui Wang

Emerging applications of nanodiamonds in photocatalysis

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (11904080, 21874143) | the China Postdoctoral Science Foundation (2019M662512) | the Postdoctoral program of Henna Province (201903012) | the Scientific and Technological Project in Henan Province, China (202102210049) | the Doctoral Program of Henan Institute of Engineering (DKJ2019011) | International Partnership Program of Chinese Academy of Sciences (GJHZ1818)

Authors: Li-Xia Su | Yu Cao | Hao-Shan Hao | Qi Zhao | Jinfang Zhi

Heteroepitaxy of diamond semiconductor on iridium: a review

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by National key Research and Development Program of China (2020YFA0709700,2016YFE0201600) | Research and Development Program in Key areas of Guangdong Province (2020B010169002) | China National Funds for Distinguished Young Scientists (51625201) | National Natural Science Foundation of China (52072087) | Heilongjiang Natural Science Foundation (YQ2020E008)

Authors: Weihua Wang | Benjian Liu | Leining Zhang | Jiecai Han | Kang Liu | Bing Dai | Jiaqi Zhu

Heat transfer enhancement by diamond nanofluid in gravity heat pipe for waste heat recovery

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52205476,51905275) | China Postdoctoral Science Foundation (2021M701696) | Outstanding Postdoctoral Program of Jiangsu Province (2022ZB204) | Special Projects for the Reengineering of Industrial Foundation and the High-quality Development of Manufacturing Industry (TC210H02X)

Authors: Ning Qian | Fan Jiang | Jiajia Chen | Yucan Fu | Jingzhou Zhang | Jiuhua Xu

Designing of room temperature diluted ferromagnetic Fe doped diamond semiconductor

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by Basic and Applied Basic Research Foundation of Guangdong Province (2020B1515120019) | Shenzhen Science and Technology Innovation Committee (KQTD20170810160424889)

Authors: Tianwei Li | Jianxin Hao | Wei Cao | Tingting Jia | Zhenxiang Cheng | Qiuming Fu | Hongyang Zhao | Zhibin Ma

Luminescent diamond composites

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Research funded by Russian Foundation for Basic Research (16-29-11784,18-29-11023,20-32-70074)

Authors: Vadim Sedov | Sergei Kuznetsov | Artem Martyanov | Victor Ralchenko

Creation of shallow nitrogen vacancy centers in HPHT diamond surface via catalytic etching of transition metal

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Functional Diamond

Research funded by China Postdoctoral Science Foundation (2021M690815) | Heilongjiang Postdoctoral (LBH-Z20012) | Key Laboratory of Micro-systems and Micro-structures Manufacturing (Harbin Institute of Technology), Ministry of Education (2020KM001) | National Natural Science Foundation of Heilongjiang province (YQ2020E008) | National Key R&D Program of China (2020YFA0709700) | Key-Area R&D Program of Guangdong Province (2020B010169002) | Key Program of National Natural Science Foundation of China (52032004) | National Natural Science Foundation of China (52072087)

Authors: Sen Zhang | Jiwen Zhao | Yicun Li | Xiaobin Hao | Xiaohui Zhang | Pengfei Qiao | Ying Liang | Bo Liang | Wenchao Zhang | Wenxin Cao | Lei Yang | Bing Dai | Kang Liu | Benjian Liu | Jiaqi Zhu | Jiecai Han

Inconsistency of BDD reactivity assessed by ferri/ferro-cyanide redox system and electrocatalytic degradation capability

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Authors: Ruitong Zhu | Fangmu Liu | Zejun Deng | Yuhang Yu | Li Ma | Hangyu Long | Kechao Zhou | Zhiming Yu | Qiuping Wei

Correlation of the role of boron concentration on the microstructure and electrochemical properties of diamond electrodes

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (No. 51874370, No. 52071345) | National Key Research and Development Program of China (No. 2016YFB0301400) | the Province Natural Science Foundation of Hunan (No. 2019JJ50793, No.2019JJ40375) | the Province Key Research and Development Program of Guangdong (No. 2020B010185001)

Authors: Yinhao Chen | Xiaolei Gao | Guoshuai Liu | Ruitong Zhu | Wanlin Yang | Zhishen Li | Fangmu Liu | Kechao Zhou | Zhiming Yu | Qiuping Wei | Li Ma

Preparation of diamond on GaN using microwave plasma chemical vapor deposition with double-substrate structure

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Functional Diamond

Authors: Yurui Wang | Deng Gao | Tong Zhang | Hao Zhang | Yu Zhang | Qiuming Fu | Hongyang Zhao | Zhibin Ma

Research on controllable ozone oxidation on diamond surface

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2022 in Functional Diamond

Authors: Tao Qiu | Meihua Liu | Tangbangguo Zhou | Xu Lin | Bin Xu

Tailoring optical emission of silicon-vacancy centers in two-dimensional diamond nanosheets via a two-step oxidation approach

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Functional Diamond

Research funded by National Natural Science Foundation of China (52172056,51872294) | financial Foundation of Shenyang National Laboratory for Materials Science (E11SL913)

Authors: Bing Yang | Biao Yu | Jiaqi Lu | Haining Li | Zhaofeng Zhai | Xiaokun Guo | Nan Huang | Lusheng Liu | Xin Jiang

Diamane: design, synthesis, properties, and challenges

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2021 in Functional Diamond

Authors: Guowen Qin | Lailei Wu | Huiyang Gou