Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 82 results
Sort by: relevance publication year

Prognosis and treatment of complications associated with COVID-19: a systematic review and meta-analysis

JOURNAL ARTICLE published 7 April 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Xudong Xie | Liangcong Hu | Hang Xue | Yuan Xiong | Adriana C. Panayi | Ze Lin | Lang Chen | Chenchen Yan | Wu Zhou | Bobin Mi | Guohui Liu

PROTAC technology for the treatment of Alzheimer’s disease: advances and perspectives

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Hiroyuki Inuzuka | Jing Liu | Wenyi Wei | Abdol-Hossein Rezaeian

Establishment of a protein thermal shift chip (PTSC) for COVID-19 and exploration of the future of protein chips in pharmacology

JOURNAL ARTICLE published 3 August 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Peng Chen | Zhao Cui | Caifeng Li | Shiwen Deng | Hongjun Yang

Type 1 diabetes mellitus, hyperlipidemia, and inflammatory bowel disease: a Mendelian randomization study

JOURNAL ARTICLE published 2024 in Acta Materia Medica

Authors: Xiangyin Liu | Yuming Li | Ruijie Lyu | Yanting Guo | Xianyong Yin | Jiajia Liu | Jing Wu

Molecular mechanisms of transporter regulation and their impairment in intrahepatic cholestasis

JOURNAL ARTICLE published 6 October 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Xiping Li | Yue Zu | Guodong Li | Dong Xiang | Chengliang Zhang | Dong Liu

Computational strategies for PROTAC drug discovery

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Jia Wu | Wanhe Wang | Chung-Hang Leung

Recent progress in cancer therapy based on the combination of ferroptosis with photodynamic therapy

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Zeping Gao | Shunzhe Zheng | Ken-ichiro Kamei | Chutong Tian

Recent advances in nano-targeting drug delivery systems for rheumatoid arthritis treatment

JOURNAL ARTICLE published 18 January 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Hanmei Li | Rui Gou | Jiaying Liao | Yao Wang | Rui Qu | Qi Tang | Jingyao Gan | Liang Zou | Sanjun Shi

Drug discovery is an eternal challenge for the biomedical sciences

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Hua Li | Wenyi Wei | Hongxi Xu

Senescence-associated lncRNAs indicate distinct molecular subtypes associated with prognosis and androgen response in patients with prostate cancer

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Dechao Feng | Dengxiong Li | Jie Wang | Ruicheng Wu | Chi Zhang

Efficacy of corticosteroids as an adjunctive therapy in the treatment of community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Lydia Mukanhaire | Huijie Li | Zhengyue Fan | Liping Yang | Yuxuan Zheng | Zhuoling Ran | Xiaoyu Zong | Lingjian Zhang | Yang Gong | Changqing Yang | Jian Gong

Efgartigimod, an FcRn antagonist, as a potential treatment for post COVID-19 syndrome

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Sandra E. Reznik | Amit K. Tiwari | Charles R. Ashby

Discovery and characterization of naturally occurring chalcones as potent inhibitors of bile salt hydrolases

JOURNAL ARTICLE published 6 May 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Chun-Yu Li | Hao-Nan Wang | Guang-Hao Zhu | Li-Lin Song | Xu-Dong Hou | Peng-Chao Huo | Jie Hou | Guang-Bo Ge

Photoredox-catalyzed reaction as a powerful tool for rapid natural product Gem-dimethylation modification: discovery of potent anti-cancer agents with improved druggability

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Chao Zhang | Yugang Song | Xiuyun Sun | Qianlong Liu | Zhen Li | Shenyi Yin | Jianzhong Jeff Xi | Xin Zhai | Yu Rao

Structure prediction of the entire proteome of monkeypox variants

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Liangzhen Zheng | Jintao Meng | Mingzhi Lin | Rui Lv | Hongxi Cheng | Lixin Zou | Jinyuan Sun | Linxian Li | Ruobing Ren | Sheng Wang

Advances in microbial decorations and its applications in drug delivery

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Tongjiang He | Zhendong Zhao | Zhentao Luo | Wei Jia | Jiatao Zhang | Yu Zhao | Wangchuan Xiao | Zunzhen Ming | Kai Chen

Phenylethanoid glycoside verbascoside ameliorates podocyte injury of diabetic kidney disease by regulating NR4A1-LKB1-AMPK signaling

JOURNAL ARTICLE published 28 February 2023 in Acta Materia Medica

Authors: Xinyun Chen | Min Shi | Letian Yang | Fan Guo | Yan Liang | Liang Ma | Ping Fu

Drug-like properties of serial phenanthroindolizidine alkaloid compounds: ADMET characteristic prediction and validation

JOURNAL ARTICLE published 2024 in Acta Materia Medica

Authors: Hongliang Wang | Jinping Hu | Ming Ji | Rubing Wang | Jing Jin | Jun Ye | Haijing Zhang | Lin Li | Renyun Wang | Yanfang Yang | Yue Gao | Xuejun Xia | Xueqing Xu | Lili Gao | Yuling Liu

Oral delivery of glutathione: antioxidant function, barriers and strategies

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Tielan Wei | Sachin Sunil Thakur | Mengyang Liu | Jingyuan Wen

Mass spectrometry imaging advances and application in pharmaceutical research

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2022 in Acta Materia Medica

Authors: Xiaowei Song | Chao Li | Yifan Meng