Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 177 results
Sort by: relevance publication year

FIQH AL-AQALLIYYAH AND MUSLIM MINORITIES IN A NON-MUSLIM COMMUNITY

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2021 in Jurnal Syariah

Authors: Kazeem Adekunle Adegoke

JOURNAL ISSUE published 26 August 2020 in Jurnal Syariah

EFFECTIVENESS OF THE EXISTING HALAL LAWS IN MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 22 May 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Rokshana Shirin Asa

DEVELOPMENT OF WA‘D-BASED PRODUCTS IN THE ISLAMIC BANKS OF BANGLADESH: A CASE STUDY

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Jurnal Syariah

Authors: Md. Faruk Abdullah | Asmak Ab Rahman

PEMBANGUNAN TANAH WAKAF SECARA PENSWASTAAN: KAJIAN TERHADAP PROJEK MENARA IMARAH WAKAF OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Norliza Md Nuruddin | Hairunnizam Wahid | Aisyah Abdul-Rahman

KONSEP SEMAK DAN IMBANG MENURUT ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM KEHAKIMAN ISLAM DI MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Siti Rohida Asrani | Zuliza Mohd Kusrin

PEMBELAAN HAK MANGSA KEMALANGAN JALAN RAYA BERASASKAN INSURANS DAN DIAT

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Siti Aisyah Samudin | Siti Zubaidah Ismail

ILLEGAL LABELING AND THE ABUSE OF HALAL CERTIFICATE: CASE STUDY OF MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Rokshana Shirin Asa

BID‘AH DAN AL-TARK DALAM HUKUM ISLAM: SATU PENELITIAN AWAL

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar | Saadan Man | Mohd Hafiz Jamaludin

JOURNAL ISSUE published 31 December 2019 in Jurnal Syariah

AMALAN PENULISAN PENGHAKIMAN DAN PELAKSANAANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Mastura Razali | Jasni Sulong

MAHKAMAH SYARIAH DARI ABAD KE ABAD Shariah Courts from Century to Century

JOURNAL ARTICLE published 13 March 2022 in Jurnal Syariah

Authors: Abdul Monir Yaacob

KAJIAN TERHADAP ISU PEMBELIAN TANAH WAKAF MENERUSI MEKANISME WAKAF TUNAI DI NEGERI SELANGOR A Study on Issues in Waqf Land Purchasing Through Mechanism of Cash Waqf in Selangor

JOURNAL ARTICLE published 18 February 2023 in Jurnal Syariah

Authors: Siti Salwani Mustapa | Hairunnizam Wahid | Mohd Faisol Ibrahim

JOURNAL ISSUE published 13 June 2023 in Jurnal Syariah

JOURNAL ISSUE published 18 February 2023 in Jurnal Syariah

THE COMMITMENT TO ISLAMIC WORK ETHICS AMONG ISLAMIC BANKING EMPLOYEES IN ACEH

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Azharsyah Ibrahim Ibrahim | Nor 'Azzah Kamri

MAQASID SHARĪ‘AH: THE DRIVE FOR AN INCLUSIVE HUMAN DEVELOPMENT POLICY

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Ibrahim Abiodun Oladapo | Asmak Ab Rahman

HARMONIZATION IS THE ONLY “GAME” IN TOWN; ACTUALIZING THE FUNCTIONALITY OF VITAL ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: A CASE OF WAQFS IN NIGERIA

JOURNAL ARTICLE published 31 August 2021 in Jurnal Syariah

Authors: Oluwaseun Sulaiman Saidu | Murat Cizakca | Rodney Wilson

MANHAJ HAJI ABDUL RAHMAN LUBUK TAPAH DALAM PENULISAN ILMU FIQH: TUMPUAN TERHADAP KARYA PEDOMAN SOLAT BERJEMAAH

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Murshidi Mustapha | Mahyudin Daud

HARTA BERSAMA DAN KEDUDUKAN ANAK YANG BERCERAI DARI PERNIKAHAN SIRRI: KAJIAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2018 in Jurnal Syariah

Authors: Abdul Wahid