Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 118 results
Sort by: relevance publication year

Beste aditz laguntzaile ditrantsitibo bat Gipuzkoa mendebaldean: -ag- erroko formen jatorria eta garapena

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Borja Ariztimuño Lopez

Mikoletaren 1653ko elkarrizketa itzulien espainolezko jatorrizkoez, eta haien (in)dependentzia mailaz jatorrizko hizkuntzaren aldean

JOURNAL ARTICLE published 7 February 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Bittor Hidalgo Eizagirre

Algunos vasquismos en la correspondencia de Miguel Basterrechea (1650-1659)

JOURNAL ARTICLE published 4 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Josu M. Zulaika

Zenbait ezaugarri araberaren definiziorako

JOURNAL ARTICLE published 9 March 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iker Ondartza

"Apodaka"

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Luis Michelena

"Omen" partikularen erabilera eta gaztelaniazko ordainak: Anjel Lertxundiren kasua / The use of the "omen" particle and its equivalents in Spanish: The case of Anjel Lertxundi

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Karlos Cid Abasolo

Pouvreauren Hiztegiaren antolakuntzaz / On the organization of Pouvreau's dictionary

JOURNAL ARTICLE published 14 June 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Javier Etxagibel

Historical implications of the Western Basque Tonal Accent [1975]

JOURNAL ARTICLE published 27 May 2022 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: William H. Jacobsen, Jr. | José Ignacio Hualde

Deba Ibarreko euskara / The Basque of the Deba Valley

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Koldo Zuazo

Indagaciones intergeneracionales en la antroponimia aquitana / Intergenerational inquiries into the Aquitanian anthroponymy

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Mikel Martínez Areta

Zer da lehenago, aditzoina ala partizipioa? Oharrak euskararen kronologiarako / Which came first: the verb root or the participle? Notes for the chronology of Basque

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Blanca Urgell

Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Koldo Biguri

Vasconia en el siglo XII: Roger de Howden, el "De Viis Maris" y la extensión del vizcondado de Bayona / Vasconia in the XII Century: Roger de Howden, "De viis maris" and the expanse of the viscounty of Bayonne

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Íñigo Ruiz Arzalluz

Asimetrías gramaticales asociadas a la animacidad en la lengua vasca: una perspectiva tipológica / Animacy-based grammatical asymmetries in Basque: a typological perspective

JOURNAL ARTICLE published 8 January 2019 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Iván Igartua | Ekaitz Santazilia

Itzulpengintzaren errepresentazioa azken 60 urteotako euskal literaturaren historiografietan

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Miren Ibarluzea Santisteban

Goizuetako azentu-hiztegia / An accent dictionary of Goizueta Basque

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Oihana Lujanbio

Cristavaren cortesia eskuizkribuaz (XIX. m.) – Ohar bibliografikoa / About the manuscript entitled "Cristavaren cortesia" (19th century) - A bibliographical note

JOURNAL ARTICLE published 18 May 2018 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Bittor Hidalgo

Inprimatuak editatzen: deskribapen bibliografikoa eta testu-kritika Kapanagaren dotrinaren argitan

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Koldo Ulibarri Orueta

On the reliability of Larramendi’s evidence

JOURNAL ARTICLE published 13 September 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: Blanca Urgell

Hitz-bukaerako herskariak: kontsonante talkak

JOURNAL ARTICLE published 4 March 2021 in Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"

Authors: José Ignacio Hualde | Ander Beristain | Ane Icardo Isasa | Jennifer Zhang