Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Identification of Novel Epigenetic Markers of Prostate Cancer by NotI-Microarray Analysis

Journal Article published 2015 in Disease Markers volume 2015 on pages 1 to 13

Research funded by National Academy of Sciences of Ukraine (0110U004744, 14-04-31978 mol_a, 15-04-08731 a, 13-04-01885 a)

Authors: Alexey A. Dmitriev, Eugenia E. Rosenberg, George S. Krasnov, Ganna V. Gerashchenko, Vasily V. Gordiyuk, Tatiana V. Pavlova, Anna V. Kudryavtseva, Artemy D. Beniaminov, Anastasia A. Belova, Yuriy N. Bondarenko, Rostislav O. Danilets, Alexander I. Glukhov, Aleksandr G. Kondratov, Andrey Alexeyenko, Boris Y. Alekseev, George Klein, Vera N. Senchenko, Vladimir I. Kashuba