Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Comparative, placebo-controlled clinical study of efficacy and safety of glatiramer acetate 20 mg in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: results of the first year of the study

Journal Article published 2016 in Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova volume 116 issue 10. Vyp. 2 on page 61

Authors: A. N. Boyko, N. Yu. Lashch, S. N. Sharanova, M. N. Zakharova, O. V. Trifonova, T. O. Simaniv, E. V. Lysogorskaya, O. E. Guryanova, S. V. Kotov, T. I. Iakushina, V. Yu. Lizhdvoy, Yu. A. Belova, F. A. Khabirov, N. N. Babicheva, T. I. Khaibullin, E. V. Granatov, L. A. Averyanova, D. V. Sazonov, M. M. Odinak, Yu. V. Trinitatsky, L. A. Tsukurova, A. I. Sergeeva, R. A. Ivanov, M. S. Shustova