Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Clinical recommendations on the use of teriflunomide

Journal Article published 2016 in Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova volume 116 issue 10. Vyp. 2 on page 98

Authors: V. M. Alifirova, K. Z. Bakhtiyarova, A. N. Belova, G. N. Bisaga, A. N. Boiko, O. V. Boiko, Ya. V. Vlasov, L. I. Volkova, Z. A. Goncharova, M. V. Davydovskaya, M. N. Zakharova, S. V. Kotov, N. Yu. Lashch, N. A. Malkova, A. M. Petrov, E. V. Popova, S. A. Sivertseva, I. A. Sokolova, N. N. Spirin, I. D. Stolyarov, A. G. Streknev, N. A. Totolyan, N. V. Khachanova, M. I. Sherman, T. E. Shmidt, F. A. Khabirov, I. A. Yampol'skaya-gosteva