Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

A comparative placebo-controlled clinical study on the efficacy and safety of interferon beta-1a for subcutaneous injections in patients with remitting multiple sclerosis: results of the first year of observations

Journal Article published 2017 in Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova volume 117 issue 2. Vyp. 2 on page 107

Authors: A. N. Boyko, L. P. Bosenko, V. V. Vasilovskiy, L. I. Volkova, M. N. Zakharova, S. V. Kotov, E. V. Lekomtseva, T. I. Negrich, E. V. Parshina, O. P. Patrusheva, S. V. Prokopenko, D. V. Sazonov, P. V. Timchenko, Yu. V. Trinitatskiy, F. A. Khabirov, M. Ya. Khavunka, L. V. Chichanovskaya, M. A. Sherman, Yu. N. Lin’kova, A. V. Zinkina-orikhan, K. B. Tursunova