Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Provision of alemtuzumab safety is one of the main components of pharmacovigilance

Journal Article published 2018 in Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova volume 118 issue 8 on page 82

Authors: N. V. Khachanova, K. Z. Bakhtiyarova, A. N. Boyko, Ya. V. Vlasov, M. V. Davydovskaia, E. P. Evdoshenko, M. N. Zakharova, N. A. Malkova, S. A. Sivertseva, N. N. Spirin, I. D. Stolyarov, T. E. Schmidt, F. A. Khabirov