Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 84 results
Sort by: relevance publication year

Çevreye Metaekolojik Yaklaşım ve Doğada Karşılıklı Dayanışma İlkesi

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Fikret Birdişli

Political Identity Building in the EU: A Constructivist Approach

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: E. Sare Aydın Yılmaz

Avrupa'da Erken Dönem Sosyalist Teori ve İşçi Hareketleri (1830-1840)

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Ateş Uslu

On Identity Treatises as a Subject of Sociology of Knowledge with Historic and Social Origins of Identity Problem

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Devrim Özkan, Halil Saim Parladır

Türkiye’de Vatandaşlık ve Anayasal Süreç

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Ejder Ulutaş

Birbirinin Yerine Kullanılan İki Farklı Kavram: Sekülerleşme ve Laiklik

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Volkan Ertit

Belli Parametrelere Göre Kuşaklararası Sosyal Değişme (Aile Değerleri Üzerine Bir Karşılaştırma)

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Ali Rıza Abay, Sevim Atila Demir

Looking for the Gaze: The Case of Humiliation in the Digital Era

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Julie Alev Dilmaç

Milli Mücadelede Bitlis ve Çevresi (1918–1921)

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Haluk Selvi, Bülent Cırık

I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Topraklarında Ermeni Casusluk Faaliyetleri ve Devletin Aldığı Tedbirler (1914-1918)

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Abdullah Lüleci

Cumhuriyetçi Radikal Modernizme Karşı Anti-Modernist Bir Entelektüel Olarak Nurettin Topçu

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Yaşar Suveren

Hizmet İyileştirme Bölgeleri: Türk Yerel Yönetim Sisteminde Uygulama

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Göktuğ Morçöl, Hamza Al

Weberyan Anlamda Türklerde Otorite Ve Meşruiyet İlişkisi (15.yüzyıl Osmanlı Dönemine Kadar)

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Gürbüz Özdemir

Ortaçağ’da Batıda Yapılan İlk Kur’an Çevirileri Ve Çevirmenlerin Çeviri Stratejileri

Journal Article published 11 Jul 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 1

Authors: Sine Demirkıvıran

Erken Ortaçağlarda İran ve Bizans İlişkilerinde Nestûrî Hıristiyanlarının Rolü

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Ahmet Altungök

Adapazarı'nda Gökçeören Bataklığını Kurutma Çalışmaları ve Muhacirlerle Yaşanan Sorunlar (1890-1908)

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Mustafa Sarı, Bahadır Ünal

İki Savaş Arası Dönemde Türkiye - Çekoslovakya İlişkilerine Genel Bir Bakış

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Ali Servet Öncü

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı’nda Bitlis Cephesi

Journal Article published 24 Dec 2014 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 9 issue 2

Authors: Adem Ölmez

13. Yüzyılda Anadolu’nun İslamlaşma Sürecindeki İsmaili Etkiler ve Bu Etkilerdeki Vefâilik Boyutu

Journal Article published 2016 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 11 issue 2

Authors: Zahide Ay

Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanmanın Şafağında Üç Vergi Sayımı

Journal Article published 2016 in Akademik İncelemeler Dergisi volume 11 issue 2

Authors: Ayla Efe