Funding Data Link References Status API Help
Page 2 of 478 results
Sort by: relevance publication year

CORAL REEF FISHES IN THE COASTAL WATERS OF PHU YEN

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 1

Authors: Nguyen Van Long

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀO XÂY DỰNG DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Pham Thuoc, Nguyen Duy Thanh

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN NGẬP LỤT VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Vũ Thanh Ca, Dư Thanh Toán, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hải Anh, Trần Thế Anh, Vũ Thị Hiền

ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY VÙNG VEN BỜ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ MÔ HÌNH 3D

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Vu Duy Vinh, Tran Duc Thanh

ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG ĐỚI BỜ - THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Vo Thanh Tinh, Che Dinh Ly, Luong Van Thanh

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT Ô NHIỄM POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCBs) TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ SINH VẬT VEN BỜ ĐÔNG BẮC VÀ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh

ẢNH HƯỞNG ÁNH SÁNG VÀ DINH DƯỠNG TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG RONG MƠ - SARGASSUM POLYCYSTUM C. AGARDH TỪ HỢP TỬ

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Lê Như Hậu, Vũ Thị Mơ, Võ Thành Trung, Trần Văn Huynh, Trần Nguyễn Hà Vy

SELECTING PROPOSITION OF METHODS TO STUDY ECONOMIC VALUATION OF MARINE ECOSYSTEMS IN VIETNAM

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Tran Dinh Lan, Nguyen Thi Minh Huyen, Le Quang Dung, Nguyen Thi Thu

USING A TONGUEFISH CYNOGLOSSUS AREL BLOCH & SCHNEIDER, 1801 AS BIOINDICATOR OF METAL CONTAMINATION IN HALONG - CAT HAI AREA

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Le Quang Dung

GEO-ECONOMIC AND GEO-POLITIC POSITION RESOURCES OF THE BACH LONG VY ISLAND

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Tran Duc Thanh, Le Duc An

APPLICATION OF A NUMERICAL WAVE CHANNEL TO STUDY WAVES AND SEAWALL INTERACTION

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Phung Dang Hieu, Phan Ngoc Vinh, Nguyen Van Tai, Du Van Toan, Nguyen Tan Duoc, Nguyen Thanh Hung

GRAVITY EVIDENCE ON THE THUAN HAI-MINH HAI FAULT AND FAULTS SYSTEM IN SOUTH AND SOUTH -CENTRAL VIETNAM CONTINENTAL SHELF

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Tran Tuan Dung

THE COMPOSITION AND CATCHING STATUS OF GROUPER SEEDS IN QUY NHON BAY, BINH DINH

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Vo Van Quang, Tran Thi Le Van, Tran Cong Thinh

ASSESSMENT OF POLLUTION LOAD INTO TAM GIANG - CAU HAI LAGOON AND A PREDICTION TO 2020

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Cao Thi Thu Trang, Tran Duc Thanh, Le Xuan Sinh

WATER ENVIRONMENTAL QUALITY AT THE COASTAL AREA OF PHU QUOC ISLAND

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Le Thi Vinh

QUANTITATIVE APPROACH TO SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF THE USE OF COASTAL ECOSYSTEMS

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Tran Dinh Lan

SOME METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL, DYNAMICAL FEATURES IN QUY NHON BAY

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 1

Authors: Pham Si Hoan, Nguyen Chi Cong, Le Dinh Mau

KINETICS OF DEGRADATION PROCESS OF ORGANIC POLLUTANTS IN THE WATER OF CU DE RIVER, DA NANG CITY

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Nguyen Thi Thanh Tu, Phung Chi Sy, Dinh Xuan Thang

MONITORING COASTLINE CHANGE IN THE RED RIVER DELTA USING REMOTELY SENSED DATA

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Nguyen Van Thao, Tran Duc Thanh, Yoshiky Saito, Chris Gouramanis

DISTRIBUTION AND ACCUMULATION OF THE PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS OCPS VÀ PCBS IN THE COASTAL WATTER OF NORTH VIETNAM

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 1

Authors: Duong Thanh Nghi, Tran Duc Thanh, Tran Van Quy