Funding Data Link References Status API Help
Page 4 of 478 results
Sort by: relevance publication year

MAPING AND DETECTING FALLOWED AREA OF CULTIVATED TIGER SHRIMP PONDS OF COASTAL PROVINCES BY USING REMOTE SENSING DATA

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Nguyen Van Thao, Nguyen Duc Cu, Nguyen Xuan Thanh

NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Titlyanov E. A., Titlyanova T. V., Phạm Văn Huyên

TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Thái Chung

TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀM LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÍ KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN AEROTANK

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Phước Hòa

SOME NEW DATA ON PHYTOPLANKTON DISTRIBUTION IN THE WESTERN OF TONKIN GULF

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư, Lê Thanh Tùng

TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Trần Văn Cường

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Hữu Huân

CURRENT CHARACTERISTICS IN THE WATERS OF KHANH HOA PROVINCE DURING SOUTHWEST MONSOON PERIOD

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Pham Sy Hoan, Nguyen Kim Vinh

DISTRIBUTION OF SHRIMP AND CRAB LARVAE IN SEAGRASS BED AT CUA DAI ESTUARY, QUANG NAM PROVINCE (2009-2010)

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Manh Ha, Dinh Van Nhan

OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC BASIS AND WEANING ABILITY IN LARVAE CULTURE FOR CLOWNFISH (Amphiprion spp.)

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Thi Le Trang, Saowapa Sawatpera

MATING BEHAVIOUR, SPAWNING AND HATCHING OF HARLEQUIN SHRIMP (Hymenocera picta Dana, 1852) UNDER LABORATORY CONDITIONS

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Van Dung, Saowapa Sawatpera

TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Lê Tân

TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN THEO CHU KỲ ĐO GPS 2007 - 2009

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, Lê Huy Minh, John Beavan

CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, Phạm Thế Thư

KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Nguyễn Đăng Ngải

LẮNG ĐỌNG TRẦM TÍCH TRÊN BÃI TRIỀU BÀNG LA VÀ NGỌC HẢI, HẢI PHÒNG

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Đặng Hoài Nhơn, Hoàng Thị Chiến, Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hải An, Vũ Mạnh Hùng, Phan Sơn Hải

BƯỚC ĐẦU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG VÀ LƯỠI CÂU THƯỜNG TRONG KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NỔI Ở BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Vũ Việt Hà, Nguyễn Văn Hải

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM DẦU TRONG NƯỚC DẢI VEN BỜ VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu

CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung