Funding Data Link References Status API Help
Page 6 of 478 results
Sort by: relevance publication year

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA

Journal Article published 31 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 4

Authors: Trương Sĩ Kỳ, Hoàng Đức Lư, Hồ Thị Hoa, Phạm Vũ Lãng

ENVIRONMANTAL CONFLICTS IN THE COASTAL ZONE OF HAI PHONG CITY

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Cao Thi Thu Trang, Tran Dinh Lan, Duong Thanh Nghi, Do Thi Thu Huong

A PRESENCE OF A SUBSTANCE BINDING WITH THE SPECIFIC ANTIBODY AGAINST DOMOIC ACID IN THE THORNY OYSTER SPONDYLUS VERSICOLOR

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Dao Viet Ha

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC SÂU, ĐỊA ĐỘNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ KẾ CẬN

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Bu Cong Que, Nguyen Hong Phuong, Tran Thi My Thanh, Tran Tuan Dung

VÙNG CỬA SÔNG Ở HẢI PHÒNG - TÀI NGUYÊN VỊ THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Tran Duc Thanh, Le Duc An, Trinh Minh Trang

MÔ PHỎNG BẢN CHẤT HOÀN LƯU VEN ĐẢO BẠCH LONG VĨ BẰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Pham Hai An, Tran Anh Tu

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ ÔNG TIÊN (PTEROPHYLLUM ALTUM PELLEGRIN, 1930)

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Ha Le Thi Loc, Nguyen Thi My Dung

MÔ PHỎNG MỘT SỐ KỊCH BẢN TRÀN DẦU KHU VỰC ĐẢO CỒN CỎ

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Tran Anh Tu, Le Duc Cuong

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ BIỂN VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SẢN XUẤT

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Viết Thành, Dư Văn Toán, Ngô Thọ Hùng

STUDY ON THE VERTEBRAL COLUMN OF THE LARGE TOOTH FLOUNDER, PSEUDORHOMBUS ARSIUS (HAMILTON, 1822) COLLECTED FROM OMAN SEA

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Laith A. Jawad

CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH ĐẦM NẠI, TỈNH NINH THUẬN

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Lê Thị Vinh

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM NGA (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII BRANDT, 1833) GIAI ĐOẠN CÁ BỘT LÊN CÁ HƯƠNG

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Nguyễn Viết Thùy, Trần Văn Dung

SIMULATION OF WORST CASE TSUNAMI SCENARIO FROM THE MANILA TRENCH USING THE COMCOT MODEL

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Nguyen Hong Phuong, Vu Ha Phuong, Pham The Truyen, Vi Van Vung

THE SCIENTIFIC BASIS AND METHODOLOGY FOR INTEGRATED ASSESSMENT OF NATURAL CONDITIONS AND RESOURCES FOR ORIENTATION OF THE DEVELOPMENT OF OFFSHORE WATERS AND ISLANDS, APPLY TO TRUONG SA ARCHIPELAGO

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Tran Anh Tuan

A CHECKLIST OF THE HERRINGS (ORDER: CLUPEIFORMES) IN THE VIETNAMESE MARINE WATERS

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Le Thi Thu Thao, Vo Van Quang

SPECIES COMPOSITION, DISTRIBUTION AND BIOMASS OF SEAWEEDS AT DUNG QUAT ECONOMIC ZONE, QUANG NGAI PROVINCE, VIETNAM

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Vu Thanh Ca, Pham Van Hieu, Mai Kien Dinh, Dam Duc Tien

DISTRIBUTIVE CHANGE OF TYPICAL ECOSYSTEMS IN THE QUANG NINH COASTAL AREA

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Nguyen Van Thao, Dang Van Bao, Tran Dinh Lan

THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HARD CLAM (MERETRIX MERETRIX) IN THE INTERTIDAL ZONE OF NAM DINH PROVINCE

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Nguyen Xuan Thanh

EFFECT OF ARTIFICIAL RAISING TEMPERATURE ON ZOOXANTHELLAE DENSITY, LIPID CONTENT, LIPID CLASS, FATTY ACID, MALONDIANDEHIT AND CHLOROPHYLL COMPOSITION OF SOME VIETNAMESE CORAL SPECIES

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Nguyen Van Son, Pham Quoc Long, Pham Minh Quan, Ha Viet Hai, Tran Thu Thuy, Imbs A. B.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL CAPACITY OF THUY TRIEU - CAM RANH WATERS

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Phan Minh Thu, Nguyen Huu Huan, Bui Hong Long