Funding Data Link References Status API Help
Page 7 of 478 results
Sort by: relevance publication year

MAPING AND DETECTING FALLOWED AREA OF CULTIVATED TIGER SHRIMP PONDS OF COASTAL PROVINCES BY USING REMOTE SENSING DATA

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Nguyen Van Thao, Nguyen Duc Cu, Nguyen Xuan Thanh

NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Titlyanov E. A., Titlyanova T. V., Phạm Văn Huyên

TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Thái Chung

TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀM LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÍ KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN AEROTANK

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Phước Hòa

SOME NEW DATA ON PHYTOPLANKTON DISTRIBUTION IN THE WESTERN OF TONKIN GULF

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư, Lê Thanh Tùng

TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Trần Văn Cường

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Nguyễn Hữu Huân

CURRENT CHARACTERISTICS IN THE WATERS OF KHANH HOA PROVINCE DURING SOUTHWEST MONSOON PERIOD

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Pham Sy Hoan, Nguyen Kim Vinh

DISTRIBUTION OF SHRIMP AND CRAB LARVAE IN SEAGRASS BED AT CUA DAI ESTUARY, QUANG NAM PROVINCE (2009-2010)

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Manh Ha, Dinh Van Nhan