Funding Data Link References Status API Help
Page 8 of 478 results
Sort by: relevance publication year

OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC BASIS AND WEANING ABILITY IN LARVAE CULTURE FOR CLOWNFISH (Amphiprion spp.)

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Thi Le Trang, Saowapa Sawatpera

MATING BEHAVIOUR, SPAWNING AND HATCHING OF HARLEQUIN SHRIMP (Hymenocera picta Dana, 1852) UNDER LABORATORY CONDITIONS

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Tran Van Dung, Saowapa Sawatpera

TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Lê Tân

TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN THEO CHU KỲ ĐO GPS 2007 - 2009

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, Lê Huy Minh, John Beavan

CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, Phạm Thế Thư

KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Nguyễn Đăng Ngải

LẮNG ĐỌNG TRẦM TÍCH TRÊN BÃI TRIỀU BÀNG LA VÀ NGỌC HẢI, HẢI PHÒNG

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Đặng Hoài Nhơn, Hoàng Thị Chiến, Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Văn Vượng, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hải An, Vũ Mạnh Hùng, Phan Sơn Hải

BƯỚC ĐẦU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG VÀ LƯỠI CÂU THƯỜNG TRONG KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NỔI Ở BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 1

Authors: Vũ Việt Hà, Nguyễn Văn Hải

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM DẦU TRONG NƯỚC DẢI VEN BỜ VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu

CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Nguyễn Thị Minh Huyền, Đỗ Công Thung