Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 478 results
Sort by: relevance publication year

INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT IN VIETNAM: CURRENT SITUATION AND ORIENTATION

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Van Cu

ẢNH HƯỞNG CỦA MANNAN OLIGOSACCHARIDE BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN LÊN PROTEIN TRONG CƠ, HÌNH THÁI RUỘT VÀ TẾ BÀO MÁU CỦA CÁ KHOANG CỔ NEMO, AMPHIPRION OCELLARIS

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Do Huu Hoang, Hoang Duc Lu, Pham Xuan Ky, Dang Tran Tu Tram, Nguyen Thi Kim Bich, Ho Son Lam, Tran Van Huynh, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Phan Bao Vi

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA NGAO BẾN TRE (MERETRIX LYRATA) TẠI VÙNG TRIỀU VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Nguyen Xuan Thanh, Do Cong Thung

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƯNG SÓNG DO BÃO KHU VỰC VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Võ Duy Long, Trần Thu Tâm

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ THỐNG KÊ VỀ TÍNH CHẤT CỦA BÃO BIỂN ĐÔNG VÀ VÙNG BỜ BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1951-2013

Journal Article published 19 Aug 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 2

Authors: Du Van Toan, Nguyen Quoc Trinh, Pham Van Tien, Luu Thi Toan, Luu Thanh Trung, Nguyen Ngoc Tien

MÔ PHỎNG HỆ DÒNG CHẢY VÙNG BIỂN NAM BỘ - VỊNH THÁI LAN

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Phạm Xuân Dương

PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL TRUNG BÌNH THÁNG VÙNG BIỂN ĐÔNG TỪ THÁNG 8/2011 ĐẾN 7/2012

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Vũ Văn Tác

NĂNG SUẤT SINH HỌC CỦA QUẦN XÃ PLANKTON Ở VÙNG BIỂN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Nguyễn Ngọc Tiến, Dư Văn Toán

ẢNH HƯỞNG CỦA MÀU SẮC ÁNH SÁNG TỚI KHẢ NĂNG KHAI THÁC MỰC XÀ (STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS LESSON, 1830) BẰNG LƯỚI CHỤP MỰC BỐN TĂNG GÔNG

Journal Article published 31 Mar 2014 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 14 issue 1

Authors: Nguyễn Văn Hải

EFFECTS OF VITAMIN D3 LEVELS ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF SNUBNOSE POMPANO JUVENILE (Trachinotus blochii Lacepède, 1801)

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Lai Van Hung, Huynh Thu Thu, Tran Van Dung, Tran Thi Le Trang, Pham Thi Khanh

CURRENT AQUACULTURE AND FISHERY ACTIVITIES AT THUY TRIEU LAGOON, CAM LAM, KHANH HOA PROVINCE

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 4

Authors: Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Xuan Hoa, Nguyen Nhat Nhu Thuy

THE INFLUENCE OF WIND AND OCEANOGRAPHIC FACTORS ON CHARACTERISTICS OF SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORT IN BACH DANG ESTUARY

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Vu Duy Vinh, Dinh Van Uu

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN COASTAL SEDIMENTS IN THE NORTH OF VIET NAM

Journal Article published 26 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 3

Authors: Pham Thi Kha

MOLLUSCA FAUNA ON CORAL REEFS IN THE WATERS OF CU LAO CHAM ISLANDS (CENTRAL VIETNAM)

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Hua Thai Tuyen

SHORELINE CHANGES IN THUA THIEN-HUE LAGOON SYSTEM

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Le Phuoc Trinh

EFFECT OF SOME FACTORS ON REACTION DYNAMICS OF THE OFFSHORE STRUCTURE UNDER WAVE

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Nguyem Thai Chung, Nguyen Van Chinh

ORGANIC SUBSTANCES ABSORPTION OF CORAL BACTERIAL COMMUNITY IN CAT BA - LONG CHAU ISLAND AREAS

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Pham The Thu, Yvan Betteral, Bui Thi Viet Ha, Nguyen Dang Ngai

SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF AQUACULTURE AND FISHING COMMUNITIES IN DE GI LAGOON, BINH DINH PROVINCE

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Vo Thanh Tinh, Che Dinh Ly

DETERMINATION OF PREDATOR SPECIES ATTACKING SWIMMERS AT QUY NHON BAY (VIETNAM) IN 2009 AND 2010

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 2

Authors: Vo Van Quang, Vo Si Tuan

SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF SHARKS IN QUY NHON BAY AND NEIGHBORING WATERS

Journal Article published 25 Dec 2013 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 13 issue 1

Authors: Vo Van Quang, Vo Si Tuan, Le Thi Thu Thao, Tran Cong Thinh, Nguyen Phi Uy Vu, Le Minh Phuong