Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 251 results
Sort by: relevance publication year

THE EXPERIENCE WITH ERIBULIN IN REAL CLINICAL PRACTICE FROM MOSCOW AND MOSCOW REGION

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 21 to 30

Authors: V. V. Marphutov, D. V. Filonenko, V. A. Belonogov, I. I. Аndreyashkina, A. V. Byakhov, L. V. Kramskaya, T. V. Karandeeva, V. N. Mehtiyev, D. A. Oskirko, I. R. Suslova, M. O. Skorina, O. V. Romanchuk, M. A. Samyshina, V. Е. Shikina, D. V. Kozlov, O. V. Hrupalo, E. V. Tyuvinova, V. M. Sherstnev, I. S. Chernov, J. J. Kolokolov, E. I. Konopleva

COMPARATIVE ANALYSIS OF COST OF DRUG THERAPY OF THE MOST HIGH-COST ONCOLOGICAL DISEASES IN MOSCOW

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 12 to 20

Authors: К. I. Poliakova, M. E. Holownia-Voloskova, M. Yu. Byakhov, T. N. Ermolaeva, A. G. Fisun, V. A. Dubovtseva, E. M. Olyushina, M. V. Davydovskaya, K. A. Kokushkin

EXPERIENCE OF APPLICATION OF ANTI PD-1 THERAPY IN MMR-DEFICIENCY ENDOMETRIAL CANCER

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 60 to 63

Authors: K. G. Cham, G. A. Raskin, T. T. Andabekov, M. K. Rodina, I. O. Rutkin, D. M. Kondrachuk, V. L. Vinokurov

ULTRASOUND TUMOR ABLATION: IMMUNE EFFECTS AND PERSPECTIVES OF INTEGRATION IN THE MODERN TREATMENT OF ADVANCED CANCER

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 31 to 42

Authors: G. N. Machak

CHEMOTHERAPY IN ELDERLY PATIENTS WITH STOMACH CANCER

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 64 to 75

Authors: O. A. Koroleva, L. M. Kogoniya, M. M. Byakhova, A. G. Titov

OPTIMAL SEQUENCES AND COMBINATION OF CHEMOTHERAPY AND MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC COLORECTAL CANCER

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 50 to 59

Authors: M. Yu. Fedyanin, S. A. Tjulandin

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF HEMATOPOIETIC TISSUE IN LYMPHOMA PATIENTS

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 5 to 11

Authors: K. A. Novoselova, L. Yu. Vladimirova, I. B. Lysenko, N. A. Abramova, A. E. Storozhakova, I. L. Popova, N. M. Tikhanovskaya, L. A. Ryadinskaya, A. A. Lyanova, T. A. Snezhko, G. V. Salamov

TWO-STAGE DELAYED RECONSTRUCTION IN PATIENTS WITH BREAST CANCER AFTER MASTECTOMY

Journal Article published 11 Jul 2018 in Malignant tumours volume 8 issue 2 on pages 43 to 49

Authors: A. D. Zikiryahodzhaev, E. A. Rasskazova

Journal Issue published 9 Jun 2015 in Malignant tumours issue 1

Genetic prerequisitions of post-chemoradiotherapy pulmonary damages development and ways of prevention in breast cancer patients

Journal Article published 19 May 2015 in Malignant tumours issue 1 on page 3

Authors: I. F. Hourani