Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 246 results
Sort by: relevance publication year

Bảo đảm thực hiện quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thanh Bình Lê

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tiến Đặng Minh

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển vận tải xanh trong lĩnh vực vận tải biển và khuyến nghị cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tuấn Vũ Anh

Nâng cao chất lượng giảng viên đại học ngành Giao thông vận tải trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tuân Trần Thế

Áp dụng biện pháp trung gian, hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Sự tương đồng và khác biệt về các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bình Dương

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái ở tỉnh Thanh Hóa

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giữ gìn văn hóa Việt Nam trong xây dựng đô thị thông minh

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Thực hành quyền dân chủ và tăng cường pháp chế dưới góc độ của Bộ luật Hình sự

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp về chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Chuyển đổi số và yêu cầu năng lực thực thi công vụ của công chức

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Những thước đo tham chiếu hiệu quả quản trị đô thị ở Việt Nam hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Khai thác nguồn lực văn hóa trong phát triển du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo chính quyền cơ sở

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp quản lý môi trường tự nhiên các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao trách nhiệm thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước