Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 297 results
Sort by: relevance publication year

Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tiến Đặng Minh

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển vận tải xanh trong lĩnh vực vận tải biển và khuyến nghị cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tuấn Vũ Anh

Nâng cao chất lượng giảng viên đại học ngành Giao thông vận tải trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tuân Trần Thế

Vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái ở tỉnh Thanh Hóa

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giữ gìn văn hóa Việt Nam trong xây dựng đô thị thông minh

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp phát triển khoa học - công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới

JOURNAL ARTICLE published 21 May 2024 in Quản lý nhà nước

Bảo đảm thực hiện quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thanh Bình Lê

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Khai thác nguồn lực văn hóa trong phát triển du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Trách nhiệm công vụ của người lãnh đạo chính quyền cơ sở

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp quản lý môi trường tự nhiên các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Yêu cầu về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch cho phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Một số ý kiến về quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Một số vấn đề đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Các quy định về trọng tài trực tuyến trong Luật Trọng tài thương mại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bình Dương

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Áp dụng biện pháp trung gian, hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Sự tương đồng và khác biệt về các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước