Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 246 results
Sort by: relevance publication year

Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Quản lý công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Phát huy giá trị phiên chợ Âm Dương, xã Xuân Ổ, thành phố Bắc Ninh trong phát triển du lịch

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Bình Định đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Già hóa dân số và những tác động tới bảo hiểm hưu trí Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

CHUYỂN ĐỔI SỐ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Phát triển nhà ở xã hội và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp nâng cao kết quả đào tạo của học viên chuyên ngành Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Văn hóa lãnh đạo, quản lý trong thời đại chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Pháp luật về sử dụng đất kết hợp đa mục đích với yêu cầu phát triển bất động sản du lịch

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - từ góc nhìn chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nam Định tập trung xây dựng hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Vai trò của truyền thông đại chúng đối với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Một số kết quả nổi bật về cải cách hành chính ở tỉnh Vĩnh Phúc

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Bảo mật thông tin khi xét xử trực tuyến vụ án kinh doanh, thương mại: một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân tinh, gọn, mạnh, bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Chủ thể ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư tại các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước