Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 270 results
Sort by: relevance publication year

Địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp bảo đảm an ninh lương thực bền vững tại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hòa Bình

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Chuẩn hóa - Một vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý của các nhà nước hiện đại

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Những yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Quản lý công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Phát huy giá trị phiên chợ Âm Dương, xã Xuân Ổ, thành phố Bắc Ninh trong phát triển du lịch

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Bình Định đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

CHUYỂN ĐỔI SỐ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Già hóa dân số và những tác động tới bảo hiểm hưu trí Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Phát triển nhà ở xã hội và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp nâng cao kết quả đào tạo của học viên chuyên ngành Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Văn hóa lãnh đạo, quản lý trong thời đại chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Pháp luật về sử dụng đất kết hợp đa mục đích với yêu cầu phát triển bất động sản du lịch

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo - từ góc nhìn chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nam Định tập trung xây dựng hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Vai trò của hương ước đối với quản lý nhà nước ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước