Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 199 results
Sort by: relevance publication year

Nâng cao trách nhiệm thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Các quyền hiến định được bảo vệ bằng pháp luật hình sự

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân tại các khu công nghiệp

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Vai trò của nguồn nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Giáo dục ý thức rèn luyện kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Anh Nguyễn Ngọc

Hoàn thiện Luật Di sản văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Trung Trần Toàn

Bảo vệ người tố cáo trong các cơ quan nhà nước hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Dương Trần Thùy

Ứng dụng tiếp thị kỹ thuật số để thu hút khách du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Nghĩ Nguyễn Xuân | Hiền Đặng Thị Thu

Hiệu quả trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Mai Hoàng Thị Tuyết

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TỈNH BẮC GIANG

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA - YÊU CẦU CẤP THIẾT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở QUÂN KHU 2

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước