Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 270 results
Sort by: relevance publication year

Giải pháp về chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Chuyển đổi số và yêu cầu năng lực thực thi công vụ của công chức

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Thực hành quyền dân chủ và tăng cường pháp chế dưới góc độ của Bộ luật Hình sự

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in Quản lý nhà nước

Nâng cao trách nhiệm thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia trên thế giới

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Các quyền hiến định được bảo vệ bằng pháp luật hình sự

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Văn hóa công vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về bồi thường khi thu hồi đất ở

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Định hướng mục tiêu phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân tại các khu công nghiệp

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Vai trò của nguồn nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Giáo dục ý thức rèn luyện kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Anh Nguyễn Ngọc