Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 199 results
Sort by: relevance publication year

Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Hội nghị EROPA 2023 tại Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hành chính công và quản trị công trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 13 March 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thị Thúy Phạm

Giải pháp hoàn thiện pháp luật bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" của quân nhân ở đơn vị cơ sở

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán nhà nước: nghiên cứu trường hợp từ thành phố Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an nhân dân

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Anh Trần Thư

Cơ chế, chính sách phát triển du lịch làng nghề ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thuận Vũ Đình

Quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện - một số bất cập và định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thúy Bùi Thị Thanh

Phòng, chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Phú Nguyễn Quốc | Anh Nguyễn Phương

Hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm xử lý tài sản thế chấp là nhà ở

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Chữ Huỳnh Văn

Thái Nguyên nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Trang Hoàng Thị

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Hà Đào Thu

Mô hình chính quyền đô thị ở một số quốc gia châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Quản lý nhà nước về phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước