Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 270 results
Sort by: relevance publication year

Quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện - một số bất cập và định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thúy Bùi Thị Thanh

Hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm xử lý tài sản thế chấp là nhà ở

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Chữ Huỳnh Văn

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Khoa học hành chính ở Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Pháp luật một số quốc gia về người không quốc tịch - những giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Thái Nguyên nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Trang Hoàng Thị

THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN BỀ MẶT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp hoàn thiện pháp luật bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền thành phố Thủ Đức

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán nhà nước: nghiên cứu trường hợp từ thành phố Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Lao động có việc làm phi chứng thức của Việt Nam qua lăng kính giới

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" của quân nhân ở đơn vị cơ sở

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Sự thích ứng và đáp ứng của hệ thống pháp luật trong quá trình chuyển đổi số - góc nhìn từ Nga, EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Những vấn đề đặt ra trong quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Hiệp Hồ Đức

Quảng Ninh phát triển du lịch bền vững sau đại dịch Covid-19

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Huyền Đỗ Thị Thu

Chính sách phát triển du lịch bền vững của một số nước - giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Kinh nghiệm quốc tế về nghĩa vụ bảo mật thông tin khi giao kết hợp đồng

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Hoàn thiện quy trình thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng công chức

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng giảng viên ở các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước