Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 199 results
Sort by: relevance publication year

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người xuyên biên giới trong áp dụng pháp luật Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Phát huy tính tích cực chính trị của công dân - điều kiện quan trọng để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Đổi mới tư duy về cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu mối quan hệ kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Thương mại điện tử tại Việt Nam - nghiên cứu trường hợp logistics trong bán lẻ điện tử

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Quản lý nhà nước

Pháp luật bầu cử ở Việt Nam - lịch sử phát triển và một số vấn đề đặt ra

JOURNAL ARTICLE published 29 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Tuấn Đặng Minh | Long Nguyễn Hải

Một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tham nhũng chính sách

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Giang Nguyễn Thanh | Vân Nguyễn Thị Thúy

Phát triển kinh tế biển ở Hà Tĩnh

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Phúc Đậu Vĩnh

Phát triển kinh tế hợp tác xã trong bối cảnh mới

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Sơn Nguyễn Văn

Quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở đại phương trong tình hình mới

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Chung Hà Chí

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC TỈNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA - GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI GÓP PHẦN THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

HOÀN THIỆN HỒ SƠ CÔNG VIỆC - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Giải pháp bảo đảm an ninh lương thực bền vững tại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước