Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 270 results
Sort by: relevance publication year

Chính sách phát triển du lịch bền vững của một số nước - giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Phát triển công nghiệp phòng cháy, chữa cháy trong phòng ngừa tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in Quản lý nhà nước

Kinh nghiệm bảo vệ người tố cáo ở một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in Quản lý nhà nước

Các yếu tố tác động đến năng lực người đứng đầu chính quyền đô thị hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in Quản lý nhà nước

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ TIỀN HỢP ĐỒNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI LIÊN BANG NGA

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Bảo đảm quyền con người của bị cáo qua việc hoàn thiện chức năng bào chữa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của lực lượng thanh tra

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Chỉ định bào chữa bắt buộc trong tố tụng hình sự Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2023 in Quản lý nhà nước

Cơ sở ban hành và nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Hóa đơn điện tử - thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong phát triển chính phủ điện tử

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với pháp luật, pháp chế, pháp quyền trong quản trị xã hội

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai theo địa bàn đô thị và nông thôn

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Áp dụng pháp luật trong điều tra tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2023 in Quản lý nhà nước

Quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Nguyệt Nguyễn Thị