Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 246 results
Sort by: relevance publication year

Phát triển kinh tế hợp tác xã trong bối cảnh mới

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Sơn Nguyễn Văn

Quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở đại phương trong tình hình mới

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Chung Hà Chí

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC TỈNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA - GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI GÓP PHẦN THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

HOÀN THIỆN HỒ SƠ CÔNG VIỆC - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

JOURNAL ARTICLE published 15 August 2023 in Quản lý Nhà nước

Địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Tạo động lực làm việc cho giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Giám sát thông qua kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vùng Tây Bắc: thực tiễn tại Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Tâm lý học và nhà tâm lý học với chính sách công

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Bàn về một số quy định liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 1 February 2024 in Quản lý nhà nước

Giải pháp bảo đảm an ninh lương thực bền vững tại Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hòa Bình

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Chuẩn hóa - Một vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý của các nhà nước hiện đại

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước