Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 297 results
Sort by: relevance publication year

Lưu trữ trực tuyến và chuyển đổi số trong ngành Lưu trữ

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Khảm Dương Văn | Dung Nguyễn Kim

Nâng cao hiệu quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2023 in Quản lý Nhà nước

Authors: Thủy Nguyễn Xuân

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2023 in Quản lý nhà nước

Thực trạng và giải pháp phòng, chống tội phạm về ma túy trên tuyến hàng không Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Quy định của pháp luật Việt Nam về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: bất cập và một số kiến nghị hoàn thiện

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Chính sách công và những mối quan hệ liên quan đến việc triển khai chính sách

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Nhận diện và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền số ở tỉnh Khánh Hòa

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người xuyên biên giới trong áp dụng pháp luật Việt Nam

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Phát huy tính tích cực chính trị của công dân - điều kiện quan trọng để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

JOURNAL ARTICLE published 19 September 2023 in Quản lý Nhà nước

Thương mại điện tử tại Việt Nam - nghiên cứu trường hợp logistics trong bán lẻ điện tử

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Giải pháp nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Đổi mới tư duy về cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu mối quan hệ kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

JOURNAL ARTICLE published 15 January 2024 in Quản lý nhà nước

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và điều hành chính quyền đô thị tại Hà Nội

JOURNAL ARTICLE published 18 November 2023 in Quản lý nhà nước

Quy trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự đối với tội phạm sử dụng không gian mạng

JOURNAL ARTICLE published 14 March 2024 in Quản lý nhà nước

Chiến thắng Điện Biên Phủ - điểm hội tụ về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

JOURNAL ARTICLE published 16 April 2024 in Quản lý nhà nước