Funding Data Link References Status API Help
Page 10 of 612 results
Sort by: relevance publication year

Biochemical markers in diagnostics and monitoring of neuroendocrine tumors

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 76 to 83

Authors: N.E. Kushlinsky, N.V. Lyubimova

Peculiarities of physical development of children and adolescents having bronchial asthma

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 52 to 56

Authors: E.V. Tushch, T.I. Eliseeva, I.I. Balabolkin, V.A. Bulgakova, O.V. Khaletskaya, D.A. Shchukina, N.V. Romanova, I.S. Malyshev, K.V. Kuzmichev, T.E. Potemina, N.A. Novikova, A.V. Prakhov

Pathogenetic mechanisms of remodelling bronchi in the case of bronchial asthma of children

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 56 to 60

Authors: A.I. Ryvkin, T.G. Glazova, N.S. Pobedinskaya, R.M. Laryushkina, T.G. Reshetova

Changes of cell structure and biochemical indices of peripheral blood of children having acute lymphoblastic leukosis when undergoing polychemotherapy

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 88 to 90

Authors: O.V. Lebedinskaya, A.P. Godovalov

Diagnostic value of clinical and laboratory data in the forecase of treatment of patienst having brain edema

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 84 to 87

Authors: Yu.L. Ketsko, O.A. Gusyakova, D.P. Kubrikov, A.V. Lunina, Yu.G. Kutyreva, A.V. Khaliulin

Clinical and morphological parallels in the case of classic Hodgkin lymphoma

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 91 to 95

Authors: V.P. Smirnov, V.S. Romanov

Thromboelastometry – method of laboratory diagnostics of hemostasis system disorders

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 96 to 98

Authors: I.S. Stomenskaya, O.Yu. Kostrova, G.Yu. Struchko, N.Yu. Timofeeva

The role of lactate in intermolecular regulation of protein structures interaction

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 99 to 101

Authors: F.N. Gilmiyarova, N.A. Kolotieva, V.I. Potekhina, G.M. Baisheva, E.A. Ryskina

Characteristics of peripheral blood karyotype of mates having infertility

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 108 to 110

Authors: E.N. Lavrushina, O.I. Meleshkina, O.A. Baldina, S.I. Mursky, F.N. Gilmiyarova

Multifactor regression analysis in the forecast of the development of cervical lesions having infectious genesis

Journal Article published 2017 in Medical almanac issue 2 on pages 111 to 113

Authors: L.D. Andosova, K.N. Kontorshchikova, K.A. Shakhova