Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 12 results
Sort by: relevance publication year

al-Dilalah al-Siyaqiyyah Wa Suwar Tatbiquha Fi Tafsir al-Kasysyaf

Journal Article published 31 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1 on page 17

Authors: Hazuar Anas

al-Akhtha' as-Sya'i'ah Fi Istai'mal al-Lughah al-'Arabiyah Bi Indonesia

Journal Article published 31 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1 on page 1

Authors: Yenni Patriani

Musykilah Tarjamah al-Lughah al-'Arabiyyah Ila al-Lughah al-Indonesiyyah

Journal Article published 31 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1 on page 43

Authors: Noza Aflisia

Multimedia Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa Madrasah Aliyah

Journal Article published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2

Authors: Renti Yasmar

Musykilat Ta'lim Maharah al-Kalam Li Marhalah al-Jami'ah Lada Thalabah Qism Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyah Wa Halluha

Journal Article published 31 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1 on page 65

Authors: Arif Mustofa

Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pemanfaatan Teknologi

Journal Article published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2

Authors: Rahmat Iswanto

Mafhum an-Nahyi Baina al-Balaghiyyin wa al-Ushuliyyin

Journal Article published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2

Authors: Bambang Bambang, Hazuar Anas

Studi Terhadap Kosakata Bahasa Arab Dalam Bahasa Minangkabau

Journal Article published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2

Authors: Akhyar Hanif

Dinamika Kajian Pendidikan Bahasa Arab Dalam Sripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Antara Tahun 2010-2014 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Surakarta

Journal Article published 1 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1 on page 101

Authors: Abdul Ghofur

Perbandingan Pengajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup

Journal Article published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2

Authors: Partomuan Harahap

Journal Issue published 31 Jul 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 1

Journal Issue published 29 Dec 2017 in ARABIYATUNA : Jurnal Bahasa Arab volume 1 issue 2