Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 28 results
Sort by: relevance publication year

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Nguyễn Quang Lịch

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Le Dai Lê Đại Vương

Journal Issue published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Do Xuan Huyen

Một hướng tiếp cận tập hợp chùm cải tiến nhằm giảm độ trễ tại các nút biên mạng OBS

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG CHÍNH THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2030

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Ngô Quý Tuấn

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CÔNG TÁC VÀ ĐỘ BỀN SUNPHAT CỦA BÊ TÔNG CÓ CẤP ĐỘ BỀN B40 SỬ DỤNG XỈ HẠT LÒ CAO NGHIỀN MỊN

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Nguyễn Văn Ngôn

ANFIS CONTROLLER FOR AN ACTIVE MAGNETIC BEARINGS TO SUSPEND A FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM

Journal Article published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

Authors: Nguyen Van Sum

Journal Issue published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

DESIGNING AND MANUFACTURING HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA

Journal Article published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

Authors: Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Ngô Viết Anh Văn, Trần Đại Hiếu