Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 39 results
Sort by: relevance publication year

ANFIS CONTROLLER FOR AN ACTIVE MAGNETIC BEARINGS TO SUSPEND A FLYWHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM

Journal Article published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

Authors: Nguyen Van Sum

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN NGỮ NGHĨA TRONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌM KIẾM ẢNH

Journal Article published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2A on page 153

Authors: Nguyễn Thị Uyên Nhi, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

Journal Issue published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

DESIGNING AND MANUFACTURING HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA

Journal Article published 23 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

Authors: Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Anh, Ngô Viết Anh Văn, Trần Đại Hiếu

THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ XML TỪ BIỂU ĐỒ LỚP UML

Journal Article published 26 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2A on page 163

Authors: Phạm Minh Khoa, Hoàng Quang, Võ Hoàng Liên Minh

RESEARCH ON ELECTROCHEMICAL METHODS TO REMOVE FLUORIDE FROM WATER

Journal Article published 24 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Techniques and Technology volume 126 issue 2B

Authors: Võ Anh Khuê

Journal Issue published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CẤU TRÚC HẠT ĐƯỢC TẠO RA TRONG HAI MÔI TRƯỜNG NaOH VÀ NaOH.SiO2

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Nguyễn Quang Lịch

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Le Dai Lê Đại Vương

Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Journal Article published 1 Jun 2017 in HUJOS - Techniques and Technology volume 126 issue 2

Authors: Do Xuan Huyen